آموزشگاه آشپزی در تهران
تور آنتالیا
ویزای تایوان
قیمت تور کانادا
تشک
خرید زودپز تفال
اتو بخار تفال
توتون پیپ
قیمت پیپ
خرید بک لینک
ساخت وبلاگ
تحقيقات و پژوهش
درباره من
موضوعات
  موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
برچسب ها
عضویت در خبرنامه
  عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
  نام کاربری :
  پسورد :

عضویت در سایت
  نام کاربری :
  پسورد :
  تکرار پسورد:
  ایمیل :
  نام اصلی :

نويسنده :م
تاريخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۲:۰۴:۵۰

پايان نامه تأثير لوبيا روي پارامترها و فعاليت برخي آنزيم هاي گوارشي كرم غوزه ي پنبه

پايان نامه تأثير لوبيا روي پارامترها و فعاليت برخي آنزيم هاي گوارشي كرم غوزه ي پنبه

فرمت فايل : doc

حجم : 1718

صفحات : 85

گروه : كشاورزي

توضيحات محصول :

پايان نامه تأثير لوبيا روي پارامترها و فعاليت برخي آنزيم هاي گوارشي كرم غوزه ي پنبه

چكيده:

كرم غوزه‌ي پنبهHelicoverpa armigera (Hübner)  يكي از مهم‌ترين آفات اقتصادي محصولات مختلف كشاورزي با گستره‌ي جغرافيايي وسيع مي‏باشد. تأثير رقم‌هاي مختلف لوبيا از جمله لوبيا سفيد (رقم‌هاي پاك، دانشكده و شكوفا)، لوبيا چيتي (رقم تلاش) و لوبيا قرمز (رقم‌هاي اختر، صياد و ناز) روي برخي پارامترهاي زيستي armigera .H تحت شرايط آزمايشگاهي (دماي 1±25 درجه سلسيوس، رطوبت نسبي 5±65 درصد و دوره‏ي نوري 16 ساعت روشنايي و 8 ساعت تاريكي) و فعاليت برخي از آنزيم‏هاي گوارشي لاروهاي سن چهارم و پنجم اين آفت تحت شرايط مزرعه‏اي مطالعه شد. طبق نتايج به دست آمده، طولاني‌ترين دوره‌ي لاروي و دوره‌ي رشدي قبل از بلوغ armigera .H مربوط به رقم اختر (به ترتيب 716/0±88/19 و 896/0±58/37 روز) و كوتاه‌ترين اين دوره‌ها مربوط به رقم پاك (به ترتيب 323/0±13/14 و 419/0±81/31 روز) بود. بيشترين باروري روزانه روي رقم ناز (3/11±54/126 تخم) و كم‌ترين ميزان آن روي رقم دانشكده (42/7±33/88 تخم) بود. كم‏ترين و بيشترين نرخ خالص توليدمثلي (R0) كرم غوزه‏ي پنبه به ترتيب روي رقم اختر (6/15±5/93 ماده/ماده/نسل) و رقم تلاش (143±5/585 ماده/ماده/نسل) مشاهده شد. مقادير نرخ ذاتي افزايش جمعيت (rm) و نرخ متناهي افزايش جمعيت (λ) كمترين مقدار روي رقم اختر (به ترتيب 007/0±115/0 و 008/0±12/1 بر روز) و بيشترين مقادير آن‏ها روي رقم تلاش (به ترتيب 007/0±173/0 و 009/0±19/1 بر روز) مشاهده شد. طولاني‌ترين زمان دو برابر شدن جمعيت (DT) روي رقم اختر (43/0±98/5 روز) بود. ميانگين مدت زمان يك نسل (T) روي ارقام مختلف از 43/0±92/36 و 43/1±92/44 روز متفاوت بود كه به طور معني‏داري كوتاه‌ترين آن روي رقم تلاش و طولاني‌ترين آن روي رقم دانشكده بود. كم‏ترين فعاليت آميلوليتكي لاروهاي سن چهارم و پنجم H. armigera روي برگ رقم ناز (به‏ترتيب 029/0±205/0 و mU/mg 009/0±238/0) بود. لاروهاي سن چهارم و پنجم پرورش يافته روي غلاف رقم تلاش كم‏ترين فعاليت آميلوليتيكي را (به‏ترتيب 054/0±326/0 و mU/mg 150/0±219/0) نشان دادند. كم‏ترين فعاليت پروتئوليتيكي لاروهاي سن چهارم و پنجم H. armigera به‏ترتيب روي برگ ارقام اختر و ناز (به‏ترتيب 005/0±104/0 و U/mg 347/0±666/0) و غلاف رقم اختر (به‏ترتيب 033/0±612/1 و U/mg 267/0±260/2) بود. نتايج نشان داد كه رقم اختر رقم نامناسبي براي تغذيه‏ي armigera H. بود.

فهرست مطالب

عنوان ............................................................................................................................. صفحه

فصل اول مقدمه

1-1- مقدمه ....................................................................................................................................................................... 2

1-2- كرم غوزه­ي پنبه H. armigera ........................................................................................................................... 6

1-2-1- جايگاه H. armigera در رده­بندي حشرات .................................................................................................. 6

1-2-2- مناطق انتشار كرم غوزه‏ي پنبه........................................................................................................................... 6

1-2-3- دامنه‌ي ميزباني و نحوه‌ي خسارت H. armigera ....................................................................................... 6

1-3- برخي از روش‏هاي كنترل H. armigera ........................................................................................................... 7

1-3-1- كنترل زراعي ...................................................................................................................................................... 7

1-3-2- آفت‌كش‌هاي بيولوژيك ................................................................................................................................... 7

1-3-3- كنترل شيميايي .................................................................................................................................................. 8

1-3-4- استفاده از ارقام مقاوم ........................................................................................................................................ 8

1-4- پارامترهاي دموگرافيكي H. armigera روي هفت رقم لوبيا و مرور پژوهش‏هاي انجام شده .......................9

1-5- دستگاه گوارشي حشرات ..................................................................................................................................... 11

1-6- اسيديته­ي دستگاه گوارش در حشرات ............................................................................................................... 12

1-7- آنزيم­هاي گوارشي در حشرات ............................................................................................................................ 12

1-7-1- آنزيم­هاي گوارشي پروتئاز .............................................................................................................................. 13

1-7-2- آنزيم هاي گوارشي آميلاز ............................................................................................................................ 13

1-7-3- مرور پژوهش‏هاي انجام شده در زمينه‏ي فعاليت آنزيم‏هاي گوارشي پروتئاز و آميلاز ...............................14

فصل دوم مواد و روش­ها

2-1- تهيه و كاشت ارقام مختلف لوبيا ........................................................................................................................ 16

2-2- پرورش آزمايشگاهي H. armigera ................................................................................................................ 16

2-3- اندازه‏گيري پارامترهاي زيستي H. armigera ............................................................................................... 20

2-3-1- جدول زندگي ................................................................................................................................................... 20

2-3-1-1- جدول زندگي تك جنسي ......................................................................................................................... 20

2-3-1-2- جدول زندگي دو جنسي ............................................................................................................................ 23

2-4- سنجش فعاليت آنزيم‏هاي گوارشي .................................................................................................................... 25

2-4-1- تهيه‏ي عصاره‏ي آنزيمي از روده‏ي مياني لارو H. armigera ................................................................. 25

2-4-2- تهيه­ي بافر ...................................................................................................................................................... 27

2-4-3- سنجش فعاليت پروتئازي ............................................................................................................................... 27

2-11- سنجش فعاليت آميلازي .................................................................................................................................. 27

2-5- تجزيه آماري داده‏ها ............................................................................................................................................. 28

2-13- تجزيه كلاستر فعاليت آنزيم­هاي گوارشي روده­ي مياني لارو H. armigera ........................................... 29

فصل سوم نتايج

3-1- پارامترهاي زيستي H. armigera روي هفت رقم لوبيا ............................................................................ 31

3-1-1- طول دوره‏ي مراحل زيستي نابالغ ................................................................................................................. 31

3-1-2- طول دوره‏ي تخمريزي، باروري روزانه و باروري كل .................................................................................. 33

3-1-3- طول عمر و طول دوره‏ي زندگي حشرات كامل و نسبت جنسي ............................................................... 35

3-1-4- پارامترهاي جدول زندگي ................................................................................................................................ 36

3-1-4-1- پارامترهاي جدول زندگي به دست آمده از جدول زندگي تك جنسي (Female-based life table)39

3-1-4-2- پارامترهاي جدول زندگي به دست آمده از جدول زندگي دو جنسي  (Age-stage, two-*** life table)    39

3-1-5- پارامترهاي توليدمثلي ...................................................................................................................................... 47

3-1-6- پارمترهاي رشد جمعيت (حاصل از جدول زندگي تك جنسي و دو جنسي) .............................................. 48

3-2- تعيين فعاليت آنزيمي ........................................................................................................................................... 52

3-2-1- فعاليت پروتئوليتيكي لاروهاي H. armigera ....................................................................................... 52

3-2-2- فعاليت آميلوليتيكي لاروهاي H. armigera ......................................................................................... 52

3-3- تجزيه كلاستر پارامترهاي زيستي و فعاليت آنزيم­هاي گوارشي عصاره­ي روده­ي مياني لاروهاي H. armigera     55

فصل چهارم بحث

4-1- پارامترهاي زيستي H. armigera روي ارقام مختلف لوبيا ............................................................................ 57

4-1-1- دوره‌ي رشدي قبل از بلوغ ............................................................................................................................. 57

4-1-2- دوره تخم ريزي و ميزان باروري و طول عمر حشرات بالغ H. armigera ............................................. 58

4-1-3- پارامترهاي توليدمثلي H. armigera ......................................................................................................... 59

4-1-4- جدول زندگي (پارامترهاي رشد جمعيت) تك جنسي و دوجنسي .............................................................. 61

4-2- تعيين فعاليت آنزيمي H. armigera روي ارقام مختلف لوبيا ...................................................................... 64

4-2-1- فعاليت پروتئوليتيك كل .................................................................................. 65

4-2-2- فعاليت آميلوليتيك كل .................................................................................................................................. 66

4-3- تجزيه كلاستر پارامترهاي زيستي و فعاليت آنزيم­هاي گوارشي پروتئاز كل و آميلاز H. armigera ...67

4-4- نتيجه‏گيري نهايي ................................................................................................................................................ 68

4-5- پيشنهادات ............................................................................................................................................................ 69

منابع. ................................................................................................................................................................................ 70

قيمت محصول : 52000 تومان

دانلود
برچسب

پايان نامه تأثير لوبيا روي پارامترها و فعاليت برخي آنزيم هاي گوارشي كرم غوزه ي پنبه تأثير لوبيا روي پارامترها و فعاليت برخي آنزيم هاي گوارشي كرم غوزه ي پنبه پايان نامه تأثير لوبيا روي پارامترها و فعاليت برخي آنزيم هاي گوارشي فعاليت برخي آنزيم هاي گوارشي كرم غوزه ي پنبه

موضوع:
برچسب‌ها: پايان نامه تأثير لوبيا روي پارامترها و فعاليت برخي آنزيم هاي گوارشي كرم غوزه ي پنبه پايان نامه تأثير لوبيا روي پارامترها و فعاليت برخي آنزيم هاي گوارشي كرم غوزه ي پنبه فرمت فايل : doc حجم : 1718 صفحات : 85 گروه : كشاورزي توضيحات محصول : پايان نامه تأثير لوبيا روي پارامترها و فعاليت برخي آنزيم هاي گوارشي كرم غوزه ي پنبه چكيده: كرم غوزه‌ي پنبهHelicoverpa armigera (Hübner) يكي از مهم‌ترين آفات اقتصادي محصولات مختلف كشاورزي با گستره‌ي جغرافيايي وسيع مي‏باشد. تأثير رقم‌هاي مختلف لوبيا از جمله لوبيا سفيد (رقم‌هاي پاك، دانشكده و شكوفا)، لوبيا چيتي (رقم تلاش) و لوبيا قرمز (رقم‌هاي اختر، صياد و ناز) روي برخي پارامترهاي زيستي armigera .H تحت شرايط آزمايشگاهي (دماي 1±25 درجه سلسيوس، رطوبت نسبي 5±65 درصد و دوره‏ي نوري 16 ساعت روشنايي و 8 ساعت تاريكي) و فعاليت برخي از آنزيم‏هاي گوارشي لاروهاي سن چهارم و پنجم اين آفت تحت شرايط مزرعه‏اي مطالعه شد. طبق نتايج به دست آمده، طولاني‌ترين دوره‌ي لاروي و دوره‌ي رشدي قبل از بلوغ armigera .H مربوط به رقم اختر (به ترتيب 716/0±88/19 و 896/0±58/37 روز) و كوتاه‌ترين اين دوره‌ها مربوط به رقم پاك (به ترتيب 323/0±13/14 و 419/0±81/31 روز) بود. بيشترين باروري روزانه روي رقم ناز (3/11±54/126 تخم) و كم‌ترين ميزان آن روي رقم دانشكده (42/7±33/88 تخم) بود. كم‏ترين و بيشترين نرخ خالص توليدمثلي (R0) كرم غوزه‏ي پنبه به ترتيب روي رقم اختر (6/15±5/93 ماده/ماده/نسل) و رقم تلاش (143±5/585 ماده/ماده/نسل) مشاهده شد. مقادير نرخ ذاتي افزايش جمعيت (rm) و نرخ متناهي افزايش جمعيت (λ) كمترين مقدار روي رقم اختر (به ترتيب 007/0±115/0 و 008/0±12/1 بر روز) و بيشترين مقادير آن‏ها روي رقم تلاش (به ترتيب 007/0±173/0 و 009/0±19/1 بر روز) مشاهده شد. طولاني‌ترين زمان دو برابر شدن جمعيت (DT) روي رقم اختر (43/0±98/5 روز) بود. ميانگين مدت زمان يك نسل (T) روي ارقام مختلف از 43/0±92/36 و 43/1±92/44 روز متفاوت بود كه به طور معني‏داري كوتاه‌ترين آن روي رقم تلاش و طولاني‌ترين آن روي رقم دانشكده بود. كم‏ترين فعاليت آميلوليتكي لاروهاي سن چهارم و پنجم H. armigera روي برگ رقم ناز (به‏ترتيب 029/0±205/0 و mU/mg 009/0±238/0) بود. لاروهاي سن چهارم و پنجم پرورش يافته روي غلاف رقم تلاش كم‏ترين فعاليت آميلوليتيكي را (به‏ترتيب 054/0±326/0 و mU/mg 150/0±219/0) نشان دادند. كم‏ترين فعاليت پروتئوليتيكي لاروهاي سن چهارم و پنجم H. armigera به‏ترتيب روي برگ ارقام اختر و ناز (به‏ترتيب 005/0±104/0 و U/mg 347/0±666/0) و غلاف رقم اختر (به‏ترتيب 033/0±612/1 و U/mg 267/0±260/2) بود. نتايج نشان داد كه رقم اختر رقم نامناسبي براي تغذيه‏ي armigera H. بود. فهرست مطالب عنوان ............................................................................................................................. صفحه فصل اول مقدمه 1-1- مقدمه ....................................................................................................................................................................... 2 1-2- كرم غوزه­ي پنبه H. armigera ........................................................................................................................... 6 1-2-1- جايگاه H. armigera در رده­بندي حشرات .................................................................................................. 6 1-2-2- مناطق انتشار كرم غوزه‏ي پنبه........................................................................................................................... 6 1-2-3- دامنه‌ي ميزباني و نحوه‌ي خسارت H. armigera ....................................................................................... 6 1-3- برخي از روش‏هاي كنترل H. armigera ........................................................................................................... 7 1-3-1- كنترل زراعي ...................................................................................................................................................... 7 1-3-2- آفت‌كش‌هاي بيولوژيك ................................................................................................................................... 7 1-3-3- كنترل شيميايي .................................................................................................................................................. 8 1-3-4- استفاده از ارقام مقاوم ........................................................................................................................................ 8 1-4- پارامترهاي دموگرافيكي H. armigera روي هفت رقم لوبيا و مرور پژوهش‏هاي انجام شده .......................9 1-5- دستگاه گوارشي حشرات ..................................................................................................................................... 11 1-6- اسيديته­ي دستگاه گوارش در حشرات ............................................................................................................... 12 1-7- آنزيم­هاي گوارشي در حشرات ............................................................................................................................ 12 1-7-1- آنزيم­هاي گوارشي پروتئاز .............................................................................................................................. 13 1-7-2- آنزيم هاي گوارشي آميلاز ............................................................................................................................ 13 1-7-3- مرور پژوهش‏هاي انجام شده در زمينه‏ي فعاليت آنزيم‏هاي گوارشي پروتئاز و آميلاز ...............................14 فصل دوم مواد و روش­ها 2-1- تهيه و كاشت ارقام مختلف لوبيا ........................................................................................................................ 16 2-2- پرورش آزمايشگاهي H. armigera ................................................................................................................ 16 2-3- اندازه‏گيري پارامترهاي زيستي H. armigera ............................................................................................... 20 2-3-1- جدول زندگي ................................................................................................................................................... 20 2-3-1-1- جدول زندگي تك جنسي ......................................................................................................................... 20 2-3-1-2- جدول زندگي دو جنسي ............................................................................................................................ 23 2-4- سنجش فعاليت آنزيم‏هاي گوارشي .................................................................................................................... 25 2-4-1- تهيه‏ي عصاره‏ي آنزيمي از روده‏ي مياني لارو H. armigera ................................................................. 25 2-4-2- تهيه­ي بافر ...................................................................................................................................................... 27 2-4-3- سنجش فعاليت پروتئازي ............................................................................................................................... 27 2-11- سنجش فعاليت آميلازي .................................................................................................................................. 27 2-5- تجزيه آماري داده‏ها ............................................................................................................................................. 28 2-13- تجزيه كلاستر فعاليت آنزيم­هاي گوارشي روده­ي مياني لارو H. armigera ........................................... 29 فصل سوم نتايج 3-1- پارامترهاي زيستي H. armigera روي هفت رقم لوبيا ............................................................................ 31 3-1-1- طول دوره‏ي مراحل زيستي نابالغ ................................................................................................................. 31 3-1-2- طول دوره‏ي تخمريزي، باروري روزانه و باروري كل .................................................................................. 33 3-1-3- طول عمر و طول دوره‏ي زندگي حشرات كامل و نسبت جنسي ............................................................... 35 3-1-4- پارامترهاي جدول زندگي ................................................................................................................................ 36 3-1-4-1- پارامترهاي جدول زندگي به دست آمده از جدول زندگي تك جنسي (Female-based life table)39 3-1-4-2- پارامترهاي جدول زندگي به دست آمده از جدول زندگي دو جنسي (Age-stage، two-sex life table) 39 3-1-5- پارامترهاي توليدمثلي ...................................................................................................................................... 47 3-1-6- پارمترهاي رشد جمعيت (حاصل از جدول زندگي تك جنسي و دو جنسي) .............................................. 48 3-2- تعيين فعاليت آنزيمي ........................................................................................................................................... 52 3-2-1- فعاليت پروتئوليتيكي لاروهاي H. armigera ....................................................................................... 52 3-2-2- فعاليت آميلوليتيكي لاروهاي H. armigera ......................................................................................... 52 3-3- تجزيه كلاستر پارامترهاي زيستي و فعاليت آنزيم­هاي گوارشي عصاره­ي روده­ي مياني لاروهاي H. armigera 55 فصل چهارم بحث 4-1- پارامترهاي زيستي H. armigera روي ارقام مختلف لوبيا ............................................................................ 57 4-1-1- دوره‌ي رشدي قبل از بلوغ ............................................................................................................................. 57 4-1-2- دوره تخم ريزي و ميزان باروري و طول عمر حشرات بالغ H. armigera ............................................. 58 4-1-3- پارامترهاي توليدمثلي H. armigera ......................................................................................................... 59 4-1-4- جدول زندگي (پارامترهاي رشد جمعيت) تك جنسي و دوجنسي .............................................................. 61 4-2- تعيين فعاليت آنزيمي H. armigera روي ارقام مختلف لوبيا ...................................................................... 64 4-2-1- فعاليت پروتئوليتيك كل .................................................................................. 65 4-2-2- فعاليت آميلوليتيك كل .................................................................................................................................. 66 4-3- تجزيه كلاستر پارامترهاي زيستي و فعاليت آنزيم­هاي گوارشي پروتئاز كل و آميلاز H. armigera ...67 4-4- نتيجه‏گيري نهايي ................................................................................................................................................ 68 4-5- پيشنهادات ............................................................................................................................................................ 69 منابع. ................................................................................................................................................................................ 70 قيمت محصول : 52000 تومان دانلود برچسب پايان نامه تأثير لوبيا روي پارامترها و فعاليت برخي آنزيم هاي گوارشي كرم غوزه ي پنبه تأثير لوبيا روي پارامترها و فعاليت برخي آنزيم هاي گوارشي كرم غوزه ي پنبه پايان نامه تأثير لوبيا روي پارامترها و فعاليت برخي آنزيم هاي گوارشي فعاليت برخي آنزيم هاي گوارشي كرم غوزه ي پنبه،

نويسنده :م
تاريخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۷:۴۰:۳۱

بررسي كاركردهاي اجرايي لوب فرونتال در كودكان دچاراختلال ADHD در مقايسه با كودكان عادي

بررسي كاركردهاي اجرايي لوب فرونتال در كودكان دچاراختلال ADHD در مقايسه با كودكان عادي

فرمت فايل : docx

حجم : 263

صفحات : 104

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

پايان نامه كارشناسي ارشد روان شناسي باليني (M.A)

بررسي كاركردهاي اجرايي لوب فرونتال در كودكان دچاراختلال ADHD در مقايسه با كودكان عادي

 

مقدمه

در كودكان ( به ويژه كودكان پيش دبستاني) فعال بودن، پر انرژي و با نشاط بودن، پريدن از يك فعاليت به فعاليت ديگر هنگامي كه محيط خود را كاوش مي كنند، عمل كردن بدون احتياط؛ پاسخ دادن به طور تكانه اي به رويدادهايي كه در اطراف آنها رخ مي دهد و واكنش هاي هيجاني سريع امري عادي است. اما كودكاني كه ويژگي هاي توصيف شده در بالا را به ميزاني دارند كه با سن آنها تناسب ندارد

و نقايصي را در فعاليت هاي عمده زندگي آنها ايجاد مي كنند در حال حاضر به عنوان كودكاني كه اختلال بيش فعالي- نقص توجه دارند تشخيص داده مي شود. (انجمن روان پزشكي آمريكا كاكاوند،1385). اين بيماري سال هاست كه شناخته شده و عوامل متعددي در ايجاد آن نقش دارند به نظر مي رسد به نقص در تكامل سيستم اعصاب مربوط باشد.انسان مجموعه اي از ساختمان هاي پيچيده است

و مغز اوج اين پيچيدگي است از سويي ارتباطات وسيعي بين اين ساختمان هاي پيچيده با رهبري واحد مغز وجود دارد(محمدي كيا،1391).سه بخش عمده مغز كه به دنبال هم و در طول ساقه مغز قرار مي گيرند عبارتند از:

1.      مغز Hآپسين

2.      مغز مياني

3.      مغز پيشين (مهري نژاد،1389)

در طي تكامل مغز لب پيشاني جديدترين بخش شكل گرفته است و بزرگ ترين ساختار را دارد. (همان منبع ص 18).عملكرد قشرفرونتال پيچيده و چند عاملي است.و در واقع صدمه به لوب فرونتال معمولا كاركردهاي اجرايي از جمله: حركتي،تكلم ،انگيزش، بازداري، قضاوت اجتماعي و رديف بندي اعمال را تخريب مي كند. (سادوك و سادوك، 2002؛ به نقل از محمدي كيا،1391). علاوه بر اين مي توان گفت

كه كرتكس پره فرونتال در انتزاع، حل مسئله، برنامه ريزي، اجرا و ارزيابي رفتار نقش مهمي دارد (عليلو و همكاران،1389) اين تخريب و اختلال ها باعث مي شود كه فرد (كودك) در عملكردهاي خود دچار مشكل شود. از اين روي، هدف اصلي پژوهش حاضر، بررسي كاركردهاي اجرايي لوب فرونتال بر روي كودكان بيش فعال و كودكان بهنجار و عادي است.

 

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه     1

بيان مسئله            2

اهميت و ضرورت تحقيق     6

اهداف پژوهش      7

هدف كلي 7

اهداف جزئي         7

سوالات پژوهش     7

فرضيه هاي پژوهش           7

تعريف مفهومي (نظري) و عملياتي متغيرها       8

خطاي درجاماندگي  8

توجه انتخابي        8

توانايي تغيير توجه 9

تفكر انتزاعي        9

فصل دوم

پيشينه نظري        12

تاريخچه شناخت  اختلال       12

اختلال بيش فعالي- كمبود توجه          15

نوع بي توجهي غالب          16

نوع بيش فعالي ـ تكانشگري غالب       17

نوع مركب           17

ويژگي هاي باليني  18

شناخت    18

عواطف  18

رفتاري   18

سازگاري ميان فردي           19

سبب شناسي         21

علل زيست شناختي 21

عامل ژنتيك         22

نظريه ساز و كار برانگيختگي            23

نظريه ساختار عصبي          23

علت رفتاري و خانوادگي      24

عوامل مادرزادي و محيطي   24

ملاك هاي تشخيص            27

بيش فعالي- تكانشگري         27

تشخيص اختلال     28

زمان تشخيص اختلال          28

همه گير شناسي     30

خلاصه اي از علائم و وضعيت كودكان            30

خلاصه اي از عوارض وجود اختلال   31

تشخيص ها ي افتراقي         32

مشكلات سلوكي و اختلال هاي ضد اجتماعي      32

سير و پيش آگهي    36

درمان     36

آموزش والدين     37

آموزش معلمين      37

استفاده از كلاس هاي مخصوص، گروه هاي مهارت اجتماعي و فردي            37

درمان هاي روان شناختي (روان درماني، تغذيه درماني و ...)          37

درمان دارويي       37

انواع كاركرد اجرايي           42

كاركرد اجرايي به دو بخش تقسيم مي شود          42

لوب فرونتال         43

عملكرد لوب فرونتال          44

نوروآناتومي كرتكس فرونتال            45

ناحيه پشتي- جانبي 46

ناحيه تحتاني         46

ناحيه مياني          46

كاركردهاي لوب فرونتال      47

اختلالات لوب فرونتال         50

پيشينه پژوهش      52

پيشينه داخلي         52

پيشينه خارجي       59

خلاصه نتايج مباحث و پژوهش هاي پيشين        60

فصل سوم

روش پژوهش       64

جامعه آماري         64

نمونه و روش نمونه گيري    64

اجراي پژوهش      65

ابزار پژوهش        65

آزمون بندر گشتالت 65

آزمون استروپ     67

آزمون ويسكانسين  68

آزمون وكسلر        71

خرده آزمون شباهت ها         72

فصل چهارم

روش تجزيه و تحليل داده ها  73

الف-ويژگي هاي جمعيت شناختي        74

ب-يافته هاي توصيفي          76

ج-يافته هاي استنباطي          77

فصل پنجم

بحث و نتيجه گيري            83

محدوديت هاي پژوهش        85

پيشنهادات پژوهشي 85

منابع      86

منابع فارسي         86

منابع خارجي        89

 

فهرست جداول

جدول 1 – 2 ويژگي هاي باليني اختلال بيش فعالي – نقص توجه     19

جدول   2ـ 2 خلاصه مشكلات همراه با كودكان   20

جدول 3-2 ويژگي هاي كليدي باليني    25

جدول 4-2 شيوع نشانه ها در كودكان و نوجوانان  و بهنجار به خوبي نشان مي دهد       29

جدول 5 ـ2   خلاصه اي از نقايص احتمالي مرتبط با        34

جدول4-1: توزيع فراواني سن در نمونه مورد مطالعه       73

جدول4-2: توزيع فراواني تحصيلات پدر در نمونه مورد مطالعه      74

جدول4-3: توزيع فراواني تحصيلات مادر  در نمونه مورد مطالعه    74

جدول 4-4 ميانگين و انحراف معيار آزمون هاي بندر گشتالت ،استروپ،وكسلر و ويسكانسين در دو گروه كودكان بيش فعال و عادي        75

جدول 4-5 تي استيودنت براي دو گروه مستقل    76

جدول 4-6 تي استيودنت براي دو گروه مستقل    77

جدول 4-7 تي استيودنت براي دو گروه مستقل    77

جدول 4-8 تي استيودنت براي دو گروه مستقل    78

جدول 4-9- نتايج آزمون يكساني واريانس ها جهت تعيين معني داري اختلاف ميانگين    79

جدول 4-10 خرده مقياس هاي آزمون در افراد عادي و بيش فعال      80

 

بيان مسئله

اختلال كمبود توجه بيش فعال كه بي توجهي، بيش فعالي و تكانشگري مشخصه اصلي آن به شمار مي رود يكي از بحث برانگيزترين اختلال هاي كودكي و نوجواني است كه در چند دهه اخير مطالعات متعددي را به خود اختصاص داده است. (باركلي  2003به نقل از نصرت آباد و همكاران1389)..بيش فعال از شايع ترين اختلال هاي رواني است كه در كودكان تشخيص داده مي شود؛

اين اختلال 30 تا 40 درصد تمام موارد ارجاعي به كلينيك هاي راهنمايي كودك را شامل مي شود. (ميرنسب1389) طبق برخي شواهد بيماران دچار آسيب مغزي قطعه پيشاني به سبب گرايش به پاسخ دهي تكانشي و بدون بررسي كلي مسأله در اين خرده مقياس (توانايي تغيير و فهم رفتارهاي غير كلامي ديگران) عملكرد ضعيف دارند. (والش 1987به نقل از محمدي كيا،1391).

 

قيمت محصول : 75000 تومان

دانلود
برچسب

پايان نامه كارشناسي ارشد روان شناسي باليني (MA) بررسي كاركردهاي اجرايي لوب فرونتال در كودكان دچاراختلال ADHD در مقايسه با كودكان عادي دانلود مقاله دانلود تحقيق دانلود نرم افزار دانلود اندرويد دانلود پايان نامه دانلود پايان نامه كارشناسي دانلود پايان نامه ارشد دانلود پروژه دانلود پروژه پاياني دانلود پروپوزال دانلود گزارش كار آموزي دانل

موضوع:
برچسب‌ها: بررسي كاركردهاي اجرايي لوب فرونتال در كودكان دچاراختلال ADHD در مقايسه با كودكان عادي بررسي كاركردهاي اجرايي لوب فرونتال در كودكان دچاراختلال ADHD در مقايسه با كودكان عادي فرمت فايل : docx حجم : 263 صفحات : 104 گروه : روانشناسي و علوم تربيتي توضيحات محصول : پايان نامه كارشناسي ارشد روان شناسي باليني (M.A) بررسي كاركردهاي اجرايي لوب فرونتال در كودكان دچاراختلال ADHD در مقايسه با كودكان عادي مقدمه در كودكان ( به ويژه كودكان پيش دبستاني) فعال بودن، پر انرژي و با نشاط بودن، پريدن از يك فعاليت به فعاليت ديگر هنگامي كه محيط خود را كاوش مي كنند، عمل كردن بدون احتياط؛ پاسخ دادن به طور تكانه اي به رويدادهايي كه در اطراف آنها رخ مي دهد و واكنش هاي هيجاني سريع امري عادي است. اما كودكاني كه ويژگي هاي توصيف شده در بالا را به ميزاني دارند كه با سن آنها تناسب ندارد و نقايصي را در فعاليت هاي عمده زندگي آنها ايجاد مي كنند در حال حاضر به عنوان كودكاني كه اختلال بيش فعالي- نقص توجه دارند تشخيص داده مي شود. (انجمن روان پزشكي آمريكا كاكاوند،1385). اين بيماري سال هاست كه شناخته شده و عوامل متعددي در ايجاد آن نقش دارند به نظر مي رسد به نقص در تكامل سيستم اعصاب مربوط باشد.انسان مجموعه اي از ساختمان هاي پيچيده است و مغز اوج اين پيچيدگي است از سويي ارتباطات وسيعي بين اين ساختمان هاي پيچيده با رهبري واحد مغز وجود دارد(محمدي كيا،1391).سه بخش عمده مغز كه به دنبال هم و در طول ساقه مغز قرار مي گيرند عبارتند از: 1. مغز Hآپسين 2. مغز مياني 3. مغز پيشين (مهري نژاد،1389) در طي تكامل مغز لب پيشاني جديدترين بخش شكل گرفته است و بزرگ ترين ساختار را دارد. (همان منبع ص 18).عملكرد قشرفرونتال پيچيده و چند عاملي است.و در واقع صدمه به لوب فرونتال معمولا كاركردهاي اجرايي از جمله: حركتي،تكلم ،انگيزش، بازداري، قضاوت اجتماعي و رديف بندي اعمال را تخريب مي كند. (سادوك و سادوك، 2002؛ به نقل از محمدي كيا،1391). علاوه بر اين مي توان گفت كه كرتكس پره فرونتال در انتزاع، حل مسئله، برنامه ريزي، اجرا و ارزيابي رفتار نقش مهمي دارد (عليلو و همكاران،1389) اين تخريب و اختلال ها باعث مي شود كه فرد (كودك) در عملكردهاي خود دچار مشكل شود. از اين روي، هدف اصلي پژوهش حاضر، بررسي كاركردهاي اجرايي لوب فرونتال بر روي كودكان بيش فعال و كودكان بهنجار و عادي است. فهرست مطالب فصل اول مقدمه 1 بيان مسئله 2 اهميت و ضرورت تحقيق 6 اهداف پژوهش 7 هدف كلي 7 اهداف جزئي 7 سوالات پژوهش 7 فرضيه هاي پژوهش 7 تعريف مفهومي (نظري) و عملياتي متغيرها 8 خطاي درجاماندگي 8 توجه انتخابي 8 توانايي تغيير توجه 9 تفكر انتزاعي 9 فصل دوم پيشينه نظري 12 تاريخچه شناخت اختلال 12 اختلال بيش فعالي- كمبود توجه 15 نوع بي توجهي غالب 16 نوع بيش فعالي ـ تكانشگري غالب 17 نوع مركب 17 ويژگي هاي باليني 18 شناخت 18 عواطف 18 رفتاري 18 سازگاري ميان فردي 19 سبب شناسي 21 علل زيست شناختي 21 عامل ژنتيك 22 نظريه ساز و كار برانگيختگي 23 نظريه ساختار عصبي 23 علت رفتاري و خانوادگي 24 عوامل مادرزادي و محيطي 24 ملاك هاي تشخيص 27 بيش فعالي- تكانشگري 27 تشخيص اختلال 28 زمان تشخيص اختلال 28 همه گير شناسي 30 خلاصه اي از علائم و وضعيت كودكان 30 خلاصه اي از عوارض وجود اختلال 31 تشخيص ها ي افتراقي 32 مشكلات سلوكي و اختلال هاي ضد اجتماعي 32 سير و پيش آگهي 36 درمان 36 آموزش والدين 37 آموزش معلمين 37 استفاده از كلاس هاي مخصوص، گروه هاي مهارت اجتماعي و فردي 37 درمان هاي روان شناختي (روان درماني، تغذيه درماني و ...) 37 درمان دارويي 37 انواع كاركرد اجرايي 42 كاركرد اجرايي به دو بخش تقسيم مي شود 42 لوب فرونتال 43 عملكرد لوب فرونتال 44 نوروآناتومي كرتكس فرونتال 45 ناحيه پشتي- جانبي 46 ناحيه تحتاني 46 ناحيه مياني 46 كاركردهاي لوب فرونتال 47 اختلالات لوب فرونتال 50 پيشينه پژوهش 52 پيشينه داخلي 52 پيشينه خارجي 59 خلاصه نتايج مباحث و پژوهش هاي پيشين 60 فصل سوم روش پژوهش 64 جامعه آماري 64 نمونه و روش نمونه گيري 64 اجراي پژوهش 65 ابزار پژوهش 65 آزمون بندر گشتالت 65 آزمون استروپ 67 آزمون ويسكانسين 68 آزمون وكسلر 71 خرده آزمون شباهت ها 72 فصل چهارم روش تجزيه و تحليل داده ها 73 الف-ويژگي هاي جمعيت شناختي 74 ب-يافته هاي توصيفي 76 ج-يافته هاي استنباطي 77 فصل پنجم بحث و نتيجه گيري 83 محدوديت هاي پژوهش 85 پيشنهادات پژوهشي 85 منابع 86 منابع فارسي 86 منابع خارجي 89   فهرست جداول جدول 1 – 2 ويژگي هاي باليني اختلال بيش فعالي – نقص توجه 19 جدول 2ـ 2 خلاصه مشكلات همراه با كودكان 20 جدول 3-2 ويژگي هاي كليدي باليني 25 جدول 4-2 شيوع نشانه ها در كودكان و نوجوانان و بهنجار به خوبي نشان مي دهد 29 جدول 5 ـ2 خلاصه اي از نقايص احتمالي مرتبط با 34 جدول4-1: توزيع فراواني سن در نمونه مورد مطالعه 73 جدول4-2: توزيع فراواني تحصيلات پدر در نمونه مورد مطالعه 74 جدول4-3: توزيع فراواني تحصيلات مادر در نمونه مورد مطالعه 74 جدول 4-4 ميانگين و انحراف معيار آزمون هاي بندر گشتالت ،استروپ،وكسلر و ويسكانسين در دو گروه كودكان بيش فعال و عادي 75 جدول 4-5 تي استيودنت براي دو گروه مستقل 76 جدول 4-6 تي استيودنت براي دو گروه مستقل 77 جدول 4-7 تي استيودنت براي دو گروه مستقل 77 جدول 4-8 تي استيودنت براي دو گروه مستقل 78 جدول 4-9- نتايج آزمون يكساني واريانس ها جهت تعيين معني داري اختلاف ميانگين 79 جدول 4-10 خرده مقياس هاي آزمون در افراد عادي و بيش فعال 80 بيان مسئله اختلال كمبود توجه بيش فعال كه بي توجهي، بيش فعالي و تكانشگري مشخصه اصلي آن به شمار مي رود يكي از بحث برانگيزترين اختلال هاي كودكي و نوجواني است كه در چند دهه اخير مطالعات متعددي را به خود اختصاص داده است. (باركلي 2003به نقل از نصرت آباد و همكاران1389)..بيش فعال از شايع ترين اختلال هاي رواني است كه در كودكان تشخيص داده مي شود؛ اين اختلال 30 تا 40 درصد تمام موارد ارجاعي به كلينيك هاي راهنمايي كودك را شامل مي شود. (ميرنسب1389) طبق برخي شواهد بيماران دچار آسيب مغزي قطعه پيشاني به سبب گرايش به پاسخ دهي تكانشي و بدون بررسي كلي مسأله در اين خرده مقياس (توانايي تغيير و فهم رفتارهاي غير كلامي ديگران) عملكرد ضعيف دارند. (والش 1987به نقل از محمدي كيا،1391). قيمت محصول : 75000 تومان دانلود برچسب پايان نامه كارشناسي ارشد روان شناسي باليني (MA) بررسي كاركردهاي اجرايي لوب فرونتال در كودكان دچاراختلال ADHD در مقايسه با كودكان عادي دانلود مقاله دانلود تحقيق دانلود نرم افزار دانلود اندرويد دانلود پايان نامه دانلود پايان نامه كارشناسي دانلود پايان نامه ارشد دانلود پروژه دانلود پروژه پاياني دانلود پروپوزال دانلود گزارش كار آموزي دانل،

نويسنده :م
تاريخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۵:۲۶:۴۵

مقاله بررسي ارتباط بين مديريت سود فعاليت هاي واقعي و هزينه سهام عادي شركت ها

فرمت فايل : doc

حجم : 697

صفحات : 117

گروه : حسابداري

توضيحات محصول :

مقاله بررسي ارتباط بين مديريت سود فعاليت هاي واقعي و هزينه سهام عادي شركت ها

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي   ارشدحسابداري 

فهرست مطالب


فصل اول: كليات تحقيق

 

1-1-   مقدمه

1-2- بيان مسئله

1-3-فرضيه هاي پژوهش

1-4-  تعريف  مفاهيم و  متغير هاي مورد مطالعه

1-4-1-  هزينه سرمايه سهام عادي شركت ها 

1-4-2- مديريت سود از اقلام فعاليت هاي واقعي

1-4-3- مديريت سود اقلام تعهدي 

1-4-3-1- اقلام تعهدي اختياري 

1-4-3-2- اقلام تعهدي غير اختياري 

1-5- ساختار مقاله 

فصل دوم: مباني نظري و مروري بر پيشنيه تحقيق

2-1مقدمه. 

2-2مديريت سود. 

2 - 3رويكردهاي مديريت سود 

 2-3-1 اقلام تعهدي 

2-3-2 فعاليت واقعي 

2-4  ارتباط  مديريت سود وهزينه هاي سرمايه 

2-4-1- مفهوم هزينه سرمايه چيست؟. 

2-4-2- هزينه سرمايه 

2-4-3- اهرم هاي سرمايه 

2-4-4- هزينه سرمايه واقعي   

2-4-5- تفسير هزينه سرمايه 

2-4-6- ميانگين موزون هزينه سرمايه. 

2-4-7- چارچوب نظري مفهوم هزينه سرمايه. 

2-4-8- تعريف ديگري از مفهوم سرمايه 

2-4-9- هزينه بدهي وساختار سرمايه 

2-4-10- روش هاي متفاوت تعيين ميانگين هزينه سرمايه   

 2 – 5 ارتباط اقلام تعهدي با هزينه وسرمايه   

2 – 6 شدت مديريت سود 

 2- 7 شدت هزينه سرمايه 

2- 8 مديريت سود چه تاثيري بر هزينه سرمايه دارد 

2- 9 پيشينه  خارجي.. 

2-10 پيشنيه داخلي.. 

فصل سوم :روش اجراي تحقيق

3-1- مقدمه 

3-2-  بيان مسئله 

3-3-فرضيه هاي تحقيق

3-4-روش اجراي تحقيق 

3-5-جامعه و نمونه آماري 

3-5-1- جامعه آماري.. 

3-5-2-نمونه آماري 

3-6- قلمرو تحقيق.. 

3-6- 1-قلمرو موضوعي.. 

3-6-2-  قلمرو مكاني 

3-6-3- قلمرو زماني.. 

3-7- متغيرهاي تحقيق.. 

3-7-1-متغيرهاي وابسته. 

3-7-2- متغيرهاي مستقل 

 3-8-معرفي مدل تحقيق  

3-9-نوع محاسبه متغيرهايي در جدول آورده شده است 

3-10- ابزارهاي تجزيه و تحليل.. 

3-11- آزمون هاي آماري مورداستفاده 

3-11-1 آزمون كلموگروف- اسميرنف براي بررسي نرمال بودن متغيرها 

3-11-2-آزمونها ايستايي (ساكن پذيري )   

3-11-3- آزمون  F ليمر. 

3-11-4- آزمون هاسمن.. 

3-11-5- آزمون دوربين واتسون.. 

3-12- خلاصه فصل 

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده آماري

4-1-  مقدمه. 

4-2-1- آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش 

4-2- نتايج حاصل از آزمون ايستايي (پايايي) متغيرهاي پژوهش 

4-3- نتايج حاصل از آزمون قابليت ادغام مدل‌هاي پژوهش 

4-4- نتايج حاصل از آزمون هاسمن مدل‌هاي پژوهش 

4-5- نتايج حاصل از بررسي مدل مديريت سود فعاليت واقعي- مدل (4) 

4-6- نتايج حاصل از بررسي مدل مديريت سود فعاليت واقعي- مدل (5) 

4-7- نتايج حاصل از بررسي مدل مديريت سود فعاليت واقعي- مدل (6) 

4-8- نتايج حاصل از بررسي مدل مديريت سود اقلام تعهدي- مدل (7) 

4-9- نتايج حاصل از بررسي مدل مديريت سود اقلام تعهدي- مدل (8) 

4-10- نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول.. 

4-10-1- نتايج حاصل از بررسي مدل – فرضيه اول 

4-11- نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم. 

4-11-1- نتايج حاصل از بررسي مدل – فرضيه دوم 

4-12- نتايج حاصل از آزمون فرضيه سوم. 

4-12-1- نتايج حاصل از بررسي مدل – فرضيه سوم 

فصل پنجم :خلاصه و نتيجه گيري

5-1- مقدمه 

5-2- خلاصه موضوع و روش 

5-3- خلاصه يافته ها 

5-3-1- نتايج حاصل از آزمون ايستايي يا پايايي متغيرها 

5-3-2- نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول پژوهش 

5-3-3- نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم پژوهش 

5-3-4- نتايج حاصل از آزمون فرضيه سوم. 

5-4- تطبيق يافته ها با نتايج تحقيقات ديگران 

5-5-بحث و نيتجه گيري 

5-6-محدوديت ها 

5-7-پيشنهادات براي پژوهش هاي آتي

منابع و ماخذ 

منابع فارسي

منابع خارجي.

فهرست جداول

جدول 2-1 خلاصه تحقيقات داخلي مرتبط با مديريت سود 

جدول2-2خلاصه تحقيقات خارجي مرتبط با مديريت سود 

جدول شماره 1: تعريف  متغير هاي تحقيق

جدول 4-1: آمار توصيفي متغيرهاي مدل مديريت سود فعاليت واقعي

جدول 4-2: نتايج حاصل از آزمون ايستايي (پايايي) متغيرهاي پژوهش

جدول 4-3: نتايج حاصل از آزمون قابليت ادغام مدل‌هاي پژوهش

جدول 4-4: نتايج حاصل از آزمون هاسمن مدل‌هاي پژوهش

جدول 4-5: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل مديريت سود فعاليت صنعت خودرو-مدل (4)

جدول 4-6: نتايج حاصل از بررسي جزيي مديريت سود فعاليت هاي واقعي مدل(4) براي شش صنعت ديگر

جدول4-7: نتايج حاصل از بررسي كلي مدل مديريت سود فعاليت واقعي- مدل (4) براي شش صعنت ديگر

جدول 4-8: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل مديريت سود فعاليت واقعي- مدل (5) 

جدول 4-9: ضرايب برآورد مدل(5) براي شش صنعت ديگر. 

جدول4-10: نتايج حاصل از بررسي كلي براي مديريت سود فعاليت هاي وافعي مدل(5)براي شش صنعت ديگر

جدول 4-11: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل مديريت سود فعاليت واقعي- مدل (6) 

جدول 4-12: ضرايب برآوردجزيي  مدل(6) براي شش صنعت ديگر. 

جدول4-13: بررسي كلي مدل (6)براي  شش صنعت ديگر

جدول 4-14: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل مديريت سود اقلام تعهدي- مدل (7) 

جدول 4-15: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل مديريت سود اقلام تعهدي- مدل (7) 

جدول 4-16: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل - فرضيه اول.. 

جدول 4-17: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل - فرضيه دوم. 

جدول 4-18: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل - فرضيه سوم. 

 

..

..

 

چكيده

 هدف اين تحقيق بررسي تاثير مديريت سود فعاليت هاي واقعي بر هزينه سرمايه سهام عادي شركت‌ها مي‌باشد. براي درك اينكه  هزينه سرمايه ارتباط مثبتي با ميزان  مديريت سود از طريق دستكاري فعاليت هاي واقعي پس از كنترل اثر مديريت سود اقلام تعهدي  اين پژوهش انجام شده است . دستكاري مديريت سود فعاليت  هاي واقعي رو از سه روش  دستكاري مخارج و هزينه هاي اختياري، دستكاري فروش دارايي هاي ثابت و سرمايه گذاري ها(بلند مدت ) ، دستكاري توليد، موجودي و فروش  بررسي شده است .

 بدين منظور اطلاعات موجود در صورت‌هاي مالي گزارش شده شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران كه  سال‌هاي 1382 الي 1391 براي تعداد 10سال مورد تحليل قرارگرفته است .

نتايج حاصل از آزمون فرضيه ها نشان مي دهد  كه بين مديريت سود فعاليت هاي واقعي و هزينه سرمايه رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد . سطح معناداري متغيرهاي كنترلي نشان دهنده اين است كه  تاثير مثبت ومعناداري  بر هزينه سرمايه دارند ، ونتايج براي كليه متغيرهاي تحقيق ، در سطح معناداري بود كه نشان‌دهنده اين است كه شركت‌هاي مورد بررسي تغييرات ساختاري نداشته و استفاده از اين متغيرها در مدل باعث به وجود آمدن رگرسيون كاذب نمي‌شود.

كليد واژه : مديريت سود فعاليت هاي واقعي ، مديريت سود اقلام تعهدي ، هزينه سرمايه ، كيفيت سود

 

 

1-1-مقدمه

نقش  اصلي گزارشگري مالي ، انتقال اثر بخش اطلاعات به افراد برون سازماني به روشي معتبر و به موقع است . چنانچه مديران براي گمرا ه كردن استفاده كنندگان صورت هاي مالي ، از طريق اعمال اختيارات خود در زمينة گزينش هاي حسابداري در گزارشگري مالي انگيزه هايي داشته باشند ، احتمال مي رود مديريت سود رخ دهد (نوروش و حسيني، 1388 ) . به طور كلي سود دوره جاري را مي توان به دو روش مديريت كرد. در روش اول، مديران مي توانند سود را از طريق اقلام تعهدي اختياري دستكاري نمايند. در روش دوم، مديران از طريق فعاليت هاي واقعي اقدام به دستكاري سود مي نمايند. بويژه آنها مي توانند زمان و ميزان فعاليت هاي واقعي مثل توليد، فروش، سرمايه گذاري و فعاليت هاي تامين مالي را تغيير دهند تا به هدف سود مورد نظر دست يابند. براي مثال، سود گزارش شده مي تواند بطور موقت از طريق توليد اضافي، حذف هزينه هاي اختياري و يا به تاخير انداختن آنها و نيز كاهش قيمت ها در پايان سال به منظور انتقال فروش سال مالي آتي به سال جاري افزايش يابد.اين دستكاري فعاليت هاي واقعي اشاره به مديريت سود مبتني بر فعاليت هاي واقعي دارد كيم وشان(2008).اين تحقيق با هدف بررسي رابطه مديريت سود فعاليت هاي  واقعي و هزينه سهام عادي شركت ها انجام گرفته و در نظر دارد كه اين رابطه ميان اين دو متغير را مورد بررسي قرار دهد.

 

1-2- بيان مسئله    

شواهدي نظري و تجربي نشان مي دهد نگراني مديران درباره عملكرد جاري شركت به آنها انگيزه مي دهد تا سود دوره جاري را به قيمت كاهش سودهاي آتي دستكاري نمايند . (ستين[1]،1989، فودبرگ و تيرول[2]:1995، پاول و همكاران[3]،2004،گراهام وهمكاران[4]،2005) آينده نگري گروه هاي استفاده كننده از صورت هاي مالي همواره حسابداران را به جستجوي روش هاي برتر براي تغيير اطلاعات مالي هدايت مي كند، مديران نتايج عمليات آتي يك واحد تجاري و توان جذب سرمايه را با اهميت مي دانند و رضايت سهامداران نيز در گروه سود مورد انتظار آنهاست كه در اين ميان يكي از روش هاي برتر تفسير اطلاعات ، بررسي فرصتهاي سرمايه گذاري است ( فرديناند 1999 ) ماهيت فرصت هاي سرمايه گذاري به سرمايه گذار اجازه مي دهد از منابع خود بازده اي كسب كنند. سرمايه گذاران تمايل دارند كه بازده آنها تا جايي كه امكان دارد زياد شود ولي بايد توجه داشت كه ميزان بازده تحت تأثير ريسك قراردارد و هر چه سرمايه گذاري بازده بيشتري داشته باشد ريسك آن نيز بيشتر خواهد شد .

 

      در  پژوهش انجام شده توسط  كيم وشان (2013) صنعت معدن  مورد  بررسي قرار داده  و از 4 متغير 1- نسبت در آمد  به قيمت سهام 2- نسبت ارزش بازاري  دارايي ها به ارزش دفتري دارايي ها 3- نسبت ارزش بازاري سهام به ارزش دفتري سهام 4- نسبت هزينه هاي سرمايه به ارزش دفتري اموال ، ماشين آلات و تجهيزات استفاده كرده است . نتايج حاصل از پژوهش  كيم و شان  نشان داد  بين چهار متغير ياد شده و فرصت هاي سرمايه گذاري ارتباط وجود دارد ولي درجه شدت آنها متفاوت است . آنها به اين نتيجه رسيدند كه نسبت ارزش بازاري دارايي ها به ارزش دفتري آنها از ارتباط محكم تري برخوردار  بوده و قادر است بالاترين محتواي اطلاعات را در مورد فرصت هاي سرمايه گذاري در شركت منعكس كند و بين نسبت هزينه هاي سرمايه به ارزش دفتري اموال و ماشين آلات و تجهيزات و فرصت هاي سرمايه گذاري ارتباط مثبت و ضعيفي وجود دارد  به گونه اي كه نمي تواند نماينده خوبي براي فرصت هاي سرمايه گذاري در شركت ها باشد.

در طول سه دهه اخير بحث مديريت سود مورد توجه خاص پژوهشگران  قرار گرفته و تلاش بر اين بوده است كه با دست يافتن به يك روش منطقي و معتبر ، مديريت سود مورد ارزيابي قرار گرفته و عوامل  تاثيرگذار بر آن شناسايي شود (دساي و همكاران ، 2009).

    مديريت سود زماني مطرح مي شود كه تحليل گران مالي تعيين كنند ، تا چه ميزان سود گزارش شده ، منعكس كننده ي سود واقعي است . برداشت عموم سرمايه گذاران از مفهوم سود واقعي ،  سود حاصل از عمليات عادي است كه قابل تكرار در سال هاي مالي آينده و ايجاد كننده جريان هاي نقدي است . مفهوم مديريت سود به دو ويژگي سودمندي در تصميم گيري و ارتباط بين مديريت سود و سود اقتصادي اشاره مي كند . رابطه بين توانايي پيش‌بيني اقلام تعهدي  و جريان­ هاي  نقدي و كيفيت سودها  بررسي مي­شود .  به طور اخص اين تحقيق از مطالعات پيشينياني همچون اسلوان[5] (1996) در مورد پيش‌بيني سودهاي آتي از طريق سودهاي فعلي فراتر رفته و به اين موضوع مي‌پردازد كه آيا دقت اجزاي سودها در پيش‌بيني خودشان‌، به بهبود پيش‌بيني سودها مي‌انجامد و مي‌تواند پايداري سودها و رابطة سودها و جريان­هاي نقدي را توضيح دهد. تئوري تحقيق فرض مي­گيرد كه توانايي قوي‌تر اقلام تعهدي و جريان­هاي نقدي فعلي در پيش‌بيني اقلام تعهدي و جريان­هاي نقدي آتي با پيش‌بيني سودهاي آتي‌، پايداري (تداوم‌) سودها و رابطه سودها ـ جريان­هاي نقدي، ارتباط مثبت دارد.

برقراري تعادل ميان مديريت سود و بازده از جمله كاركردهاي مهم بازار سرمايه است. مديريت سود و بازده از جمله مفاهيم اساسي در ادبيات مالي بوده كه در قالب هزينه سرمايه نمايان مي شود . هزينه  سرمايه در تصميمات تامين مالي و سرمايه گذاري ،  نقش اساسي ايفا مي كند.هزينه سرمايه از نظر مفهومي در ارتباط با بازده مورد انتظار تعريف مي شود. به عبارت ديگر هزينه سرمايه به حداقل نرخ بازده مورد انتظارگفته مي شود. در صورتي كه بازده مورد انتظار از هزينه سرمايه كمتر باشد ارزش واحد اقتصادي كاهش خواهد يافت، بنابراين مديريت براي حفظ ارزش واحد اقتصادي بايد تلاش كند بازده مورد انتظار را حداقل به سطح هزينه سرمايه برساند ، در اين ميان كليد موفقيت كاهش هزينه سرمايه است. (عثماني،1381). ازآنجا كه هزينه سرمايه مبتني بر نرخ بازده مورد انتظار سرمايه گذاران است، با ميزان ريسك(تغييرات سود) پذيرفته شده توسط آنان مرتبط است . ( صوفياني، 1384) شركت ها در تلاشند تا از طريق تهيه اطلاعات با كيفيت توان پيش بيني جريان هاي نقد آتي را افزايش و مديريت سود اطلاعاتي را كاهش دهند (اردستاني، 1386).

هزينه سرمايه برابر ميانگين موزون هزينه منابع تامين شده از محل بدهي ها و حقوق صاحبان سهام است. با توجه به اينكه در ايران نرخ هزينه تامين مالي از طريق بدهي(نرخ بهره) رقابتي نبوده و معمولا از طريق سيستم بانكي و به صورت دستوري تعيين مي شود ، لذا در اين تحقيق از ميان اجزاي هزينه سرمايه ، طبق يك رابطه برحسب فروش و نرخ بهره  محاسبه مي شود . بنابراين، در اين تحقيق سعي برآن است كه ارتباط مديريت سود واقعي و هزينه سرمايه سهام  عادي شركت ها به رويكرد مقايسه اي شركت هاي با كيفيت سود بالا و شركت هاي با كيفيت سود پايين مورد آزمون تجربي قرار دهد .سؤال اصلي كه اين پژوهش به دنبال يافتن پاسخ آنهاست به شرح ذيل مي باشد:

آيا بين مديريت سود واقعي و هزينه سرمايه سهام  عادي شركت ها رابطه  وجود دارد؟

 


[1] Stein

[2] Fudeberg and Tirole

[3] Pauwels et  al

[4] Graham et al

[5] - Sloan

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي   ارشدحسابداري 

قيمت محصول : 75000 تومان

برچسب

مقاله بررسي ارتباط بين مديريت سود فعاليت هاي واقعي و هزينه سهام عادي شركت ها

موضوع:
برچسب‌ها: مقاله بررسي ارتباط بين مديريت سود فعاليت هاي واقعي و هزينه سهام عادي شركت ها مقاله بررسي ارتباط بين مديريت سود فعاليت هاي واقعي و هزينه سهام عادي شركت ها فرمت فايل : doc حجم : 697 صفحات : 117 گروه : حسابداري توضيحات محصول : مقاله بررسي ارتباط بين مديريت سود فعاليت هاي واقعي و هزينه سهام عادي شركت ها پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشدحسابداري فهرست مطالب فصل اول: كليات تحقيق 1-1- مقدمه 1-2- بيان مسئله 1-3-فرضيه هاي پژوهش 1-4- تعريف مفاهيم و متغير هاي مورد مطالعه 1-4-1- هزينه سرمايه سهام عادي شركت ها 1-4-2- مديريت سود از اقلام فعاليت هاي واقعي 1-4-3- مديريت سود اقلام تعهدي 1-4-3-1- اقلام تعهدي اختياري 1-4-3-2- اقلام تعهدي غير اختياري 1-5- ساختار مقاله فصل دوم: مباني نظري و مروري بر پيشنيه تحقيق 2-1مقدمه. 2-2مديريت سود. 2 - 3رويكردهاي مديريت سود 2-3-1 اقلام تعهدي 2-3-2 فعاليت واقعي 2-4 ارتباط مديريت سود وهزينه هاي سرمايه 2-4-1- مفهوم هزينه سرمايه چيست؟. 2-4-2- هزينه سرمايه 2-4-3- اهرم هاي سرمايه 2-4-4- هزينه سرمايه واقعي 2-4-5- تفسير هزينه سرمايه 2-4-6- ميانگين موزون هزينه سرمايه. 2-4-7- چارچوب نظري مفهوم هزينه سرمايه. 2-4-8- تعريف ديگري از مفهوم سرمايه 2-4-9- هزينه بدهي وساختار سرمايه 2-4-10- روش هاي متفاوت تعيين ميانگين هزينه سرمايه 2 – 5 ارتباط اقلام تعهدي با هزينه وسرمايه 2 – 6 شدت مديريت سود 2- 7 شدت هزينه سرمايه 2- 8 مديريت سود چه تاثيري بر هزينه سرمايه دارد 2- 9 پيشينه خارجي.. 2-10 پيشنيه داخلي.. فصل سوم :روش اجراي تحقيق 3-1- مقدمه 3-2- بيان مسئله 3-3-فرضيه هاي تحقيق 3-4-روش اجراي تحقيق 3-5-جامعه و نمونه آماري 3-5-1- جامعه آماري.. 3-5-2-نمونه آماري 3-6- قلمرو تحقيق.. 3-6- 1-قلمرو موضوعي.. 3-6-2- قلمرو مكاني 3-6-3- قلمرو زماني.. 3-7- متغيرهاي تحقيق.. 3-7-1-متغيرهاي وابسته. 3-7-2- متغيرهاي مستقل 3-8-معرفي مدل تحقيق 3-9-نوع محاسبه متغيرهايي در جدول آورده شده است 3-10- ابزارهاي تجزيه و تحليل.. 3-11- آزمون هاي آماري مورداستفاده 3-11-1 آزمون كلموگروف- اسميرنف براي بررسي نرمال بودن متغيرها 3-11-2-آزمونها ايستايي (ساكن پذيري ) 3-11-3- آزمون F ليمر. 3-11-4- آزمون هاسمن.. 3-11-5- آزمون دوربين واتسون.. 3-12- خلاصه فصل فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده آماري 4-1- مقدمه. 4-2-1- آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش 4-2- نتايج حاصل از آزمون ايستايي (پايايي) متغيرهاي پژوهش 4-3- نتايج حاصل از آزمون قابليت ادغام مدل‌هاي پژوهش 4-4- نتايج حاصل از آزمون هاسمن مدل‌هاي پژوهش 4-5- نتايج حاصل از بررسي مدل مديريت سود فعاليت واقعي- مدل (4) 4-6- نتايج حاصل از بررسي مدل مديريت سود فعاليت واقعي- مدل (5) 4-7- نتايج حاصل از بررسي مدل مديريت سود فعاليت واقعي- مدل (6) 4-8- نتايج حاصل از بررسي مدل مديريت سود اقلام تعهدي- مدل (7) 4-9- نتايج حاصل از بررسي مدل مديريت سود اقلام تعهدي- مدل (8) 4-10- نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول.. 4-10-1- نتايج حاصل از بررسي مدل – فرضيه اول 4-11- نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم. 4-11-1- نتايج حاصل از بررسي مدل – فرضيه دوم 4-12- نتايج حاصل از آزمون فرضيه سوم. 4-12-1- نتايج حاصل از بررسي مدل – فرضيه سوم فصل پنجم :خلاصه و نتيجه گيري 5-1- مقدمه 5-2- خلاصه موضوع و روش 5-3- خلاصه يافته ها 5-3-1- نتايج حاصل از آزمون ايستايي يا پايايي متغيرها 5-3-2- نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول پژوهش 5-3-3- نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم پژوهش 5-3-4- نتايج حاصل از آزمون فرضيه سوم. 5-4- تطبيق يافته ها با نتايج تحقيقات ديگران 5-5-بحث و نيتجه گيري 5-6-محدوديت ها 5-7-پيشنهادات براي پژوهش هاي آتي منابع و ماخذ منابع فارسي منابع خارجي. فهرست جداول جدول 2-1 خلاصه تحقيقات داخلي مرتبط با مديريت سود جدول2-2خلاصه تحقيقات خارجي مرتبط با مديريت سود جدول شماره 1: تعريف متغير هاي تحقيق جدول 4-1: آمار توصيفي متغيرهاي مدل مديريت سود فعاليت واقعي جدول 4-2: نتايج حاصل از آزمون ايستايي (پايايي) متغيرهاي پژوهش جدول 4-3: نتايج حاصل از آزمون قابليت ادغام مدل‌هاي پژوهش جدول 4-4: نتايج حاصل از آزمون هاسمن مدل‌هاي پژوهش جدول 4-5: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل مديريت سود فعاليت صنعت خودرو-مدل (4) جدول 4-6: نتايج حاصل از بررسي جزيي مديريت سود فعاليت هاي واقعي مدل(4) براي شش صنعت ديگر جدول4-7: نتايج حاصل از بررسي كلي مدل مديريت سود فعاليت واقعي- مدل (4) براي شش صعنت ديگر جدول 4-8: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل مديريت سود فعاليت واقعي- مدل (5) جدول 4-9: ضرايب برآورد مدل(5) براي شش صنعت ديگر. جدول4-10: نتايج حاصل از بررسي كلي براي مديريت سود فعاليت هاي وافعي مدل(5)براي شش صنعت ديگر جدول 4-11: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل مديريت سود فعاليت واقعي- مدل (6) جدول 4-12: ضرايب برآوردجزيي مدل(6) براي شش صنعت ديگر. جدول4-13: بررسي كلي مدل (6)براي شش صنعت ديگر جدول 4-14: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل مديريت سود اقلام تعهدي- مدل (7) جدول 4-15: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل مديريت سود اقلام تعهدي- مدل (7) جدول 4-16: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل - فرضيه اول.. جدول 4-17: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل - فرضيه دوم. جدول 4-18: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل - فرضيه سوم. .. .. چكيده هدف اين تحقيق بررسي تاثير مديريت سود فعاليت هاي واقعي بر هزينه سرمايه سهام عادي شركت‌ها مي‌باشد. براي درك اينكه هزينه سرمايه ارتباط مثبتي با ميزان مديريت سود از طريق دستكاري فعاليت هاي واقعي پس از كنترل اثر مديريت سود اقلام تعهدي اين پژوهش انجام شده است . دستكاري مديريت سود فعاليت هاي واقعي رو از سه روش دستكاري مخارج و هزينه هاي اختياري، دستكاري فروش دارايي هاي ثابت و سرمايه گذاري ها(بلند مدت ) ، دستكاري توليد، موجودي و فروش بررسي شده است . بدين منظور اطلاعات موجود در صورت‌هاي مالي گزارش شده شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران كه سال‌هاي 1382 الي 1391 براي تعداد 10سال مورد تحليل قرارگرفته است . نتايج حاصل از آزمون فرضيه ها نشان مي دهد كه بين مديريت سود فعاليت هاي واقعي و هزينه سرمايه رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد . سطح معناداري متغيرهاي كنترلي نشان دهنده اين است كه تاثير مثبت ومعناداري بر هزينه سرمايه دارند ، ونتايج براي كليه متغيرهاي تحقيق ، در سطح معناداري بود كه نشان‌دهنده اين است كه شركت‌هاي مورد بررسي تغييرات ساختاري نداشته و استفاده از اين متغيرها در مدل باعث به وجود آمدن رگرسيون كاذب نمي‌شود. كليد واژه : مديريت سود فعاليت هاي واقعي ، مديريت سود اقلام تعهدي ، هزينه سرمايه ، كيفيت سود 1-1-مقدمه نقش اصلي گزارشگري مالي ، انتقال اثر بخش اطلاعات به افراد برون سازماني به روشي معتبر و به موقع است . چنانچه مديران براي گمرا ه كردن استفاده كنندگان صورت هاي مالي ، از طريق اعمال اختيارات خود در زمينة گزينش هاي حسابداري در گزارشگري مالي انگيزه هايي داشته باشند ، احتمال مي رود مديريت سود رخ دهد (نوروش و حسيني، 1388 ) . به طور كلي سود دوره جاري را مي توان به دو روش مديريت كرد. در روش اول، مديران مي توانند سود را از طريق اقلام تعهدي اختياري دستكاري نمايند. در روش دوم، مديران از طريق فعاليت هاي واقعي اقدام به دستكاري سود مي نمايند. بويژه آنها مي توانند زمان و ميزان فعاليت هاي واقعي مثل توليد، فروش، سرمايه گذاري و فعاليت هاي تامين مالي را تغيير دهند تا به هدف سود مورد نظر دست يابند. براي مثال، سود گزارش شده مي تواند بطور موقت از طريق توليد اضافي، حذف هزينه هاي اختياري و يا به تاخير انداختن آنها و نيز كاهش قيمت ها در پايان سال به منظور انتقال فروش سال مالي آتي به سال جاري افزايش يابد.اين دستكاري فعاليت هاي واقعي اشاره به مديريت سود مبتني بر فعاليت هاي واقعي دارد كيم وشان(2008).اين تحقيق با هدف بررسي رابطه مديريت سود فعاليت هاي واقعي و هزينه سهام عادي شركت ها انجام گرفته و در نظر دارد كه اين رابطه ميان اين دو متغير را مورد بررسي قرار دهد. 1-2- بيان مسئله شواهدي نظري و تجربي نشان مي دهد نگراني مديران درباره عملكرد جاري شركت به آنها انگيزه مي دهد تا سود دوره جاري را به قيمت كاهش سودهاي آتي دستكاري نمايند . (ستين[1]،1989، فودبرگ و تيرول[2]:1995، پاول و همكاران[3]،2004،گراهام وهمكاران[4]،2005) آينده نگري گروه هاي استفاده كننده از صورت هاي مالي همواره حسابداران را به جستجوي روش هاي برتر براي تغيير اطلاعات مالي هدايت مي كند، مديران نتايج عمليات آتي يك واحد تجاري و توان جذب سرمايه را با اهميت مي دانند و رضايت سهامداران نيز در گروه سود مورد انتظار آنهاست كه در اين ميان يكي از روش هاي برتر تفسير اطلاعات ، بررسي فرصتهاي سرمايه گذاري است ( فرديناند 1999 ) ماهيت فرصت هاي سرمايه گذاري به سرمايه گذار اجازه مي دهد از منابع خود بازده اي كسب كنند. سرمايه گذاران تمايل دارند كه بازده آنها تا جايي كه امكان دارد زياد شود ولي بايد توجه داشت كه ميزان بازده تحت تأثير ريسك قراردارد و هر چه سرمايه گذاري بازده بيشتري داشته باشد ريسك آن نيز بيشتر خواهد شد . در پژوهش انجام شده توسط كيم وشان (2013) صنعت معدن مورد بررسي قرار داده و از 4 متغير 1- نسبت در آمد به قيمت سهام 2- نسبت ارزش بازاري دارايي ها به ارزش دفتري دارايي ها 3- نسبت ارزش بازاري سهام به ارزش دفتري سهام 4- نسبت هزينه هاي سرمايه به ارزش دفتري اموال ، ماشين آلات و تجهيزات استفاده كرده است . نتايج حاصل از پژوهش كيم و شان نشان داد بين چهار متغير ياد شده و فرصت هاي سرمايه گذاري ارتباط وجود دارد ولي درجه شدت آنها متفاوت است . آنها به اين نتيجه رسيدند كه نسبت ارزش بازاري دارايي ها به ارزش دفتري آنها از ارتباط محكم تري برخوردار بوده و قادر است بالاترين محتواي اطلاعات را در مورد فرصت هاي سرمايه گذاري در شركت منعكس كند و بين نسبت هزينه هاي سرمايه به ارزش دفتري اموال و ماشين آلات و تجهيزات و فرصت هاي سرمايه گذاري ارتباط مثبت و ضعيفي وجود دارد به گونه اي كه نمي تواند نماينده خوبي براي فرصت هاي سرمايه گذاري در شركت ها باشد. در طول سه دهه اخير بحث مديريت سود مورد توجه خاص پژوهشگران قرار گرفته و تلاش بر اين بوده است كه با دست يافتن به يك روش منطقي و معتبر ، مديريت سود مورد ارزيابي قرار گرفته و عوامل تاثيرگذار بر آن شناسايي شود (دساي و همكاران ، 2009). مديريت سود زماني مطرح مي شود كه تحليل گران مالي تعيين كنند ، تا چه ميزان سود گزارش شده ، منعكس كننده ي سود واقعي است . برداشت عموم سرمايه گذاران از مفهوم سود واقعي ، سود حاصل از عمليات عادي است كه قابل تكرار در سال هاي مالي آينده و ايجاد كننده جريان هاي نقدي است . مفهوم مديريت سود به دو ويژگي سودمندي در تصميم گيري و ارتباط بين مديريت سود و سود اقتصادي اشاره مي كند . رابطه بين توانايي پيش‌بيني اقلام تعهدي و جريان­ هاي نقدي و كيفيت سودها بررسي مي­شود . به طور اخص اين تحقيق از مطالعات پيشينياني همچون اسلوان[5] (1996) در مورد پيش‌بيني سودهاي آتي از طريق سودهاي فعلي فراتر رفته و به اين موضوع مي‌پردازد كه آيا دقت اجزاي سودها در پيش‌بيني خودشان‌، به بهبود پيش‌بيني سودها مي‌انجامد و مي‌تواند پايداري سودها و رابطة سودها و جريان­هاي نقدي را توضيح دهد. تئوري تحقيق فرض مي­گيرد كه توانايي قوي‌تر اقلام تعهدي و جريان­هاي نقدي فعلي در پيش‌بيني اقلام تعهدي و جريان­هاي نقدي آتي با پيش‌بيني سودهاي آتي‌، پايداري (تداوم‌) سودها و رابطه سودها ـ جريان­هاي نقدي، ارتباط مثبت دارد. برقراري تعادل ميان مديريت سود و بازده از جمله كاركردهاي مهم بازار سرمايه است. مديريت سود و بازده از جمله مفاهيم اساسي در ادبيات مالي بوده كه در قالب هزينه سرمايه نمايان مي شود . هزينه سرمايه در تصميمات تامين مالي و سرمايه گذاري ، نقش اساسي ايفا مي كند.هزينه سرمايه از نظر مفهومي در ارتباط با بازده مورد انتظار تعريف مي شود. به عبارت ديگر هزينه سرمايه به حداقل نرخ بازده مورد انتظارگفته مي شود. در صورتي كه بازده مورد انتظار از هزينه سرمايه كمتر باشد ارزش واحد اقتصادي كاهش خواهد يافت، بنابراين مديريت براي حفظ ارزش واحد اقتصادي بايد تلاش كند بازده مورد انتظار را حداقل به سطح هزينه سرمايه برساند ، در اين ميان كليد موفقيت كاهش هزينه سرمايه است. (عثماني،1381). ازآنجا كه هزينه سرمايه مبتني بر نرخ بازده مورد انتظار سرمايه گذاران است، با ميزان ريسك(تغييرات سود) پذيرفته شده توسط آنان مرتبط است . ( صوفياني، 1384) شركت ها در تلاشند تا از طريق تهيه اطلاعات با كيفيت توان پيش بيني جريان هاي نقد آتي را افزايش و مديريت سود اطلاعاتي را كاهش دهند (اردستاني، 1386). هزينه سرمايه برابر ميانگين موزون هزينه منابع تامين شده از محل بدهي ها و حقوق صاحبان سهام است. با توجه به اينكه در ايران نرخ هزينه تامين مالي از طريق بدهي(نرخ بهره) رقابتي نبوده و معمولا از طريق سيستم بانكي و به صورت دستوري تعيين مي شود ، لذا در اين تحقيق از ميان اجزاي هزينه سرمايه ، طبق يك رابطه برحسب فروش و نرخ بهره محاسبه مي شود . بنابراين، در اين تحقيق سعي برآن است كه ارتباط مديريت سود واقعي و هزينه سرمايه سهام عادي شركت ها به رويكرد مقايسه اي شركت هاي با كيفيت سود بالا و شركت هاي با كيفيت سود پايين مورد آزمون تجربي قرار دهد .سؤال اصلي كه اين پژوهش به دنبال يافتن پاسخ آنهاست به شرح ذيل مي باشد: آيا بين مديريت سود واقعي و هزينه سرمايه سهام عادي شركت ها رابطه وجود دارد؟ [1] Stein [2] Fudeberg and Tirole [3] Pauwels et al [4] Graham et al [5] - Sloan پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشدحسابداري قيمت محصول : 75000 تومان دانلود برچسب مقاله بررسي ارتباط بين مديريت سود فعاليت هاي واقعي و هزينه سهام عادي شركت ها،

نويسنده :م
تاريخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۲:۱۴:۵۶

آزمون هوشي ريون

آزمون هوشي ريون

فرمت فايل : doc

حجم : 12586

صفحات : 50

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

آزمون هوشي ريون

مجموعه كامل آزمون هوشي ريون با پرسشنامه.تفسير.نمره گذاري ( word ) و تصاوير كامل آزمون

اين مجموعه به معرفي يكي از آزمون هاي پركاربرد روانشناسي يعني آزمون هوشي ريون پرداخته شده است. در اين مجموعه هم ريون كودكان همراه با تصاوير قرار داده شده هم ريون بزرگسالان. گفتني است تصاوير هم در فايل jpg قرار داده شده و هم در فايل word  به ترتيب تنظيم شده است همچنين راهنماي آزمون و تفسير.نمره گذاري آن نيز در قالب آفيس word تهيه شده است.

اين مجموعه شامل سه قسمت : 

آزمون ريون پيش رونده بين سنين 9 تا 18 سال

راهنماي اجراي ماتريس هاي پيشرونده ريون

تصاوير ازمون بصورت فايل تصويري jpg 

قيمت محصول : 12000 تومان

دانلود
برچسب

آزمون هوشي ريون

موضوع:
برچسب‌ها: آزمون هوشي ريون،

نويسنده :م
تاريخ: ۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۵:۳۷:۱۲

مقاله بررسي ارتباط بين مديريت سود فعاليت هاي واقعي و هزينه سهام عادي شركت ها

فرمت فايل : doc

حجم : 697

صفحات : 117

گروه : حسابداري

توضيحات محصول :

مقاله بررسي ارتباط بين مديريت سود فعاليت هاي واقعي و هزينه سهام عادي شركت ها

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي   ارشدحسابداري 

فهرست مطالب


فصل اول: كليات تحقيق

 

1-1-   مقدمه

1-2- بيان مسئله

1-3-فرضيه هاي پژوهش

1-4-  تعريف  مفاهيم و  متغير هاي مورد مطالعه

1-4-1-  هزينه سرمايه سهام عادي شركت ها 

1-4-2- مديريت سود از اقلام فعاليت هاي واقعي

1-4-3- مديريت سود اقلام تعهدي 

1-4-3-1- اقلام تعهدي اختياري 

1-4-3-2- اقلام تعهدي غير اختياري 

1-5- ساختار مقاله 

فصل دوم: مباني نظري و مروري بر پيشنيه تحقيق

2-1مقدمه. 

2-2مديريت سود. 

2 - 3رويكردهاي مديريت سود 

 2-3-1 اقلام تعهدي 

2-3-2 فعاليت واقعي 

2-4  ارتباط  مديريت سود وهزينه هاي سرمايه 

2-4-1- مفهوم هزينه سرمايه چيست؟. 

2-4-2- هزينه سرمايه 

2-4-3- اهرم هاي سرمايه 

2-4-4- هزينه سرمايه واقعي   

2-4-5- تفسير هزينه سرمايه 

2-4-6- ميانگين موزون هزينه سرمايه. 

2-4-7- چارچوب نظري مفهوم هزينه سرمايه. 

2-4-8- تعريف ديگري از مفهوم سرمايه 

2-4-9- هزينه بدهي وساختار سرمايه 

2-4-10- روش هاي متفاوت تعيين ميانگين هزينه سرمايه   

 2 – 5 ارتباط اقلام تعهدي با هزينه وسرمايه   

2 – 6 شدت مديريت سود 

 2- 7 شدت هزينه سرمايه 

2- 8 مديريت سود چه تاثيري بر هزينه سرمايه دارد 

2- 9 پيشينه  خارجي.. 

2-10 پيشنيه داخلي.. 

فصل سوم :روش اجراي تحقيق

3-1- مقدمه 

3-2-  بيان مسئله 

3-3-فرضيه هاي تحقيق

3-4-روش اجراي تحقيق 

3-5-جامعه و نمونه آماري 

3-5-1- جامعه آماري.. 

3-5-2-نمونه آماري 

3-6- قلمرو تحقيق.. 

3-6- 1-قلمرو موضوعي.. 

3-6-2-  قلمرو مكاني 

3-6-3- قلمرو زماني.. 

3-7- متغيرهاي تحقيق.. 

3-7-1-متغيرهاي وابسته. 

3-7-2- متغيرهاي مستقل 

 3-8-معرفي مدل تحقيق  

3-9-نوع محاسبه متغيرهايي در جدول آورده شده است 

3-10- ابزارهاي تجزيه و تحليل.. 

3-11- آزمون هاي آماري مورداستفاده 

3-11-1 آزمون كلموگروف- اسميرنف براي بررسي نرمال بودن متغيرها 

3-11-2-آزمونها ايستايي (ساكن پذيري )   

3-11-3- آزمون  F ليمر. 

3-11-4- آزمون هاسمن.. 

3-11-5- آزمون دوربين واتسون.. 

3-12- خلاصه فصل 

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده آماري

4-1-  مقدمه. 

4-2-1- آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش 

4-2- نتايج حاصل از آزمون ايستايي (پايايي) متغيرهاي پژوهش 

4-3- نتايج حاصل از آزمون قابليت ادغام مدل‌هاي پژوهش 

4-4- نتايج حاصل از آزمون هاسمن مدل‌هاي پژوهش 

4-5- نتايج حاصل از بررسي مدل مديريت سود فعاليت واقعي- مدل (4) 

4-6- نتايج حاصل از بررسي مدل مديريت سود فعاليت واقعي- مدل (5) 

4-7- نتايج حاصل از بررسي مدل مديريت سود فعاليت واقعي- مدل (6) 

4-8- نتايج حاصل از بررسي مدل مديريت سود اقلام تعهدي- مدل (7) 

4-9- نتايج حاصل از بررسي مدل مديريت سود اقلام تعهدي- مدل (8) 

4-10- نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول.. 

4-10-1- نتايج حاصل از بررسي مدل – فرضيه اول 

4-11- نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم. 

4-11-1- نتايج حاصل از بررسي مدل – فرضيه دوم 

4-12- نتايج حاصل از آزمون فرضيه سوم. 

4-12-1- نتايج حاصل از بررسي مدل – فرضيه سوم 

فصل پنجم :خلاصه و نتيجه گيري

5-1- مقدمه 

5-2- خلاصه موضوع و روش 

5-3- خلاصه يافته ها 

5-3-1- نتايج حاصل از آزمون ايستايي يا پايايي متغيرها 

5-3-2- نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول پژوهش 

5-3-3- نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم پژوهش 

5-3-4- نتايج حاصل از آزمون فرضيه سوم. 

5-4- تطبيق يافته ها با نتايج تحقيقات ديگران 

5-5-بحث و نيتجه گيري 

5-6-محدوديت ها 

5-7-پيشنهادات براي پژوهش هاي آتي

منابع و ماخذ 

منابع فارسي

منابع خارجي.

فهرست جداول

جدول 2-1 خلاصه تحقيقات داخلي مرتبط با مديريت سود 

جدول2-2خلاصه تحقيقات خارجي مرتبط با مديريت سود 

جدول شماره 1: تعريف  متغير هاي تحقيق

جدول 4-1: آمار توصيفي متغيرهاي مدل مديريت سود فعاليت واقعي

جدول 4-2: نتايج حاصل از آزمون ايستايي (پايايي) متغيرهاي پژوهش

جدول 4-3: نتايج حاصل از آزمون قابليت ادغام مدل‌هاي پژوهش

جدول 4-4: نتايج حاصل از آزمون هاسمن مدل‌هاي پژوهش

جدول 4-5: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل مديريت سود فعاليت صنعت خودرو-مدل (4)

جدول 4-6: نتايج حاصل از بررسي جزيي مديريت سود فعاليت هاي واقعي مدل(4) براي شش صنعت ديگر

جدول4-7: نتايج حاصل از بررسي كلي مدل مديريت سود فعاليت واقعي- مدل (4) براي شش صعنت ديگر

جدول 4-8: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل مديريت سود فعاليت واقعي- مدل (5) 

جدول 4-9: ضرايب برآورد مدل(5) براي شش صنعت ديگر. 

جدول4-10: نتايج حاصل از بررسي كلي براي مديريت سود فعاليت هاي وافعي مدل(5)براي شش صنعت ديگر

جدول 4-11: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل مديريت سود فعاليت واقعي- مدل (6) 

جدول 4-12: ضرايب برآوردجزيي  مدل(6) براي شش صنعت ديگر. 

جدول4-13: بررسي كلي مدل (6)براي  شش صنعت ديگر

جدول 4-14: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل مديريت سود اقلام تعهدي- مدل (7) 

جدول 4-15: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل مديريت سود اقلام تعهدي- مدل (7) 

جدول 4-16: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل - فرضيه اول.. 

جدول 4-17: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل - فرضيه دوم. 

جدول 4-18: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل - فرضيه سوم. 

 

..

..

 

چكيده

 هدف اين تحقيق بررسي تاثير مديريت سود فعاليت هاي واقعي بر هزينه سرمايه سهام عادي شركت‌ها مي‌باشد. براي درك اينكه  هزينه سرمايه ارتباط مثبتي با ميزان  مديريت سود از طريق دستكاري فعاليت هاي واقعي پس از كنترل اثر مديريت سود اقلام تعهدي  اين پژوهش انجام شده است . دستكاري مديريت سود فعاليت  هاي واقعي رو از سه روش  دستكاري مخارج و هزينه هاي اختياري، دستكاري فروش دارايي هاي ثابت و سرمايه گذاري ها(بلند مدت ) ، دستكاري توليد، موجودي و فروش  بررسي شده است .

 بدين منظور اطلاعات موجود در صورت‌هاي مالي گزارش شده شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران كه  سال‌هاي 1382 الي 1391 براي تعداد 10سال مورد تحليل قرارگرفته است .

نتايج حاصل از آزمون فرضيه ها نشان مي دهد  كه بين مديريت سود فعاليت هاي واقعي و هزينه سرمايه رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد . سطح معناداري متغيرهاي كنترلي نشان دهنده اين است كه  تاثير مثبت ومعناداري  بر هزينه سرمايه دارند ، ونتايج براي كليه متغيرهاي تحقيق ، در سطح معناداري بود كه نشان‌دهنده اين است كه شركت‌هاي مورد بررسي تغييرات ساختاري نداشته و استفاده از اين متغيرها در مدل باعث به وجود آمدن رگرسيون كاذب نمي‌شود.

كليد واژه : مديريت سود فعاليت هاي واقعي ، مديريت سود اقلام تعهدي ، هزينه سرمايه ، كيفيت سود

 

 

1-1-مقدمه

نقش  اصلي گزارشگري مالي ، انتقال اثر بخش اطلاعات به افراد برون سازماني به روشي معتبر و به موقع است . چنانچه مديران براي گمرا ه كردن استفاده كنندگان صورت هاي مالي ، از طريق اعمال اختيارات خود در زمينة گزينش هاي حسابداري در گزارشگري مالي انگيزه هايي داشته باشند ، احتمال مي رود مديريت سود رخ دهد (نوروش و حسيني، 1388 ) . به طور كلي سود دوره جاري را مي توان به دو روش مديريت كرد. در روش اول، مديران مي توانند سود را از طريق اقلام تعهدي اختياري دستكاري نمايند. در روش دوم، مديران از طريق فعاليت هاي واقعي اقدام به دستكاري سود مي نمايند. بويژه آنها مي توانند زمان و ميزان فعاليت هاي واقعي مثل توليد، فروش، سرمايه گذاري و فعاليت هاي تامين مالي را تغيير دهند تا به هدف سود مورد نظر دست يابند. براي مثال، سود گزارش شده مي تواند بطور موقت از طريق توليد اضافي، حذف هزينه هاي اختياري و يا به تاخير انداختن آنها و نيز كاهش قيمت ها در پايان سال به منظور انتقال فروش سال مالي آتي به سال جاري افزايش يابد.اين دستكاري فعاليت هاي واقعي اشاره به مديريت سود مبتني بر فعاليت هاي واقعي دارد كيم وشان(2008).اين تحقيق با هدف بررسي رابطه مديريت سود فعاليت هاي  واقعي و هزينه سهام عادي شركت ها انجام گرفته و در نظر دارد كه اين رابطه ميان اين دو متغير را مورد بررسي قرار دهد.

 

1-2- بيان مسئله    

شواهدي نظري و تجربي نشان مي دهد نگراني مديران درباره عملكرد جاري شركت به آنها انگيزه مي دهد تا سود دوره جاري را به قيمت كاهش سودهاي آتي دستكاري نمايند . (ستين[1]،1989، فودبرگ و تيرول[2]:1995، پاول و همكاران[3]،2004،گراهام وهمكاران[4]،2005) آينده نگري گروه هاي استفاده كننده از صورت هاي مالي همواره حسابداران را به جستجوي روش هاي برتر براي تغيير اطلاعات مالي هدايت مي كند، مديران نتايج عمليات آتي يك واحد تجاري و توان جذب سرمايه را با اهميت مي دانند و رضايت سهامداران نيز در گروه سود مورد انتظار آنهاست كه در اين ميان يكي از روش هاي برتر تفسير اطلاعات ، بررسي فرصتهاي سرمايه گذاري است ( فرديناند 1999 ) ماهيت فرصت هاي سرمايه گذاري به سرمايه گذار اجازه مي دهد از منابع خود بازده اي كسب كنند. سرمايه گذاران تمايل دارند كه بازده آنها تا جايي كه امكان دارد زياد شود ولي بايد توجه داشت كه ميزان بازده تحت تأثير ريسك قراردارد و هر چه سرمايه گذاري بازده بيشتري داشته باشد ريسك آن نيز بيشتر خواهد شد .

 

      در  پژوهش انجام شده توسط  كيم وشان (2013) صنعت معدن  مورد  بررسي قرار داده  و از 4 متغير 1- نسبت در آمد  به قيمت سهام 2- نسبت ارزش بازاري  دارايي ها به ارزش دفتري دارايي ها 3- نسبت ارزش بازاري سهام به ارزش دفتري سهام 4- نسبت هزينه هاي سرمايه به ارزش دفتري اموال ، ماشين آلات و تجهيزات استفاده كرده است . نتايج حاصل از پژوهش  كيم و شان  نشان داد  بين چهار متغير ياد شده و فرصت هاي سرمايه گذاري ارتباط وجود دارد ولي درجه شدت آنها متفاوت است . آنها به اين نتيجه رسيدند كه نسبت ارزش بازاري دارايي ها به ارزش دفتري آنها از ارتباط محكم تري برخوردار  بوده و قادر است بالاترين محتواي اطلاعات را در مورد فرصت هاي سرمايه گذاري در شركت منعكس كند و بين نسبت هزينه هاي سرمايه به ارزش دفتري اموال و ماشين آلات و تجهيزات و فرصت هاي سرمايه گذاري ارتباط مثبت و ضعيفي وجود دارد  به گونه اي كه نمي تواند نماينده خوبي براي فرصت هاي سرمايه گذاري در شركت ها باشد.

در طول سه دهه اخير بحث مديريت سود مورد توجه خاص پژوهشگران  قرار گرفته و تلاش بر اين بوده است كه با دست يافتن به يك روش منطقي و معتبر ، مديريت سود مورد ارزيابي قرار گرفته و عوامل  تاثيرگذار بر آن شناسايي شود (دساي و همكاران ، 2009).

    مديريت سود زماني مطرح مي شود كه تحليل گران مالي تعيين كنند ، تا چه ميزان سود گزارش شده ، منعكس كننده ي سود واقعي است . برداشت عموم سرمايه گذاران از مفهوم سود واقعي ،  سود حاصل از عمليات عادي است كه قابل تكرار در سال هاي مالي آينده و ايجاد كننده جريان هاي نقدي است . مفهوم مديريت سود به دو ويژگي سودمندي در تصميم گيري و ارتباط بين مديريت سود و سود اقتصادي اشاره مي كند . رابطه بين توانايي پيش‌بيني اقلام تعهدي  و جريان­ هاي  نقدي و كيفيت سودها  بررسي مي­شود .  به طور اخص اين تحقيق از مطالعات پيشينياني همچون اسلوان[5] (1996) در مورد پيش‌بيني سودهاي آتي از طريق سودهاي فعلي فراتر رفته و به اين موضوع مي‌پردازد كه آيا دقت اجزاي سودها در پيش‌بيني خودشان‌، به بهبود پيش‌بيني سودها مي‌انجامد و مي‌تواند پايداري سودها و رابطة سودها و جريان­هاي نقدي را توضيح دهد. تئوري تحقيق فرض مي­گيرد كه توانايي قوي‌تر اقلام تعهدي و جريان­هاي نقدي فعلي در پيش‌بيني اقلام تعهدي و جريان­هاي نقدي آتي با پيش‌بيني سودهاي آتي‌، پايداري (تداوم‌) سودها و رابطه سودها ـ جريان­هاي نقدي، ارتباط مثبت دارد.

برقراري تعادل ميان مديريت سود و بازده از جمله كاركردهاي مهم بازار سرمايه است. مديريت سود و بازده از جمله مفاهيم اساسي در ادبيات مالي بوده كه در قالب هزينه سرمايه نمايان مي شود . هزينه  سرمايه در تصميمات تامين مالي و سرمايه گذاري ،  نقش اساسي ايفا مي كند.هزينه سرمايه از نظر مفهومي در ارتباط با بازده مورد انتظار تعريف مي شود. به عبارت ديگر هزينه سرمايه به حداقل نرخ بازده مورد انتظارگفته مي شود. در صورتي كه بازده مورد انتظار از هزينه سرمايه كمتر باشد ارزش واحد اقتصادي كاهش خواهد يافت، بنابراين مديريت براي حفظ ارزش واحد اقتصادي بايد تلاش كند بازده مورد انتظار را حداقل به سطح هزينه سرمايه برساند ، در اين ميان كليد موفقيت كاهش هزينه سرمايه است. (عثماني،1381). ازآنجا كه هزينه سرمايه مبتني بر نرخ بازده مورد انتظار سرمايه گذاران است، با ميزان ريسك(تغييرات سود) پذيرفته شده توسط آنان مرتبط است . ( صوفياني، 1384) شركت ها در تلاشند تا از طريق تهيه اطلاعات با كيفيت توان پيش بيني جريان هاي نقد آتي را افزايش و مديريت سود اطلاعاتي را كاهش دهند (اردستاني، 1386).

هزينه سرمايه برابر ميانگين موزون هزينه منابع تامين شده از محل بدهي ها و حقوق صاحبان سهام است. با توجه به اينكه در ايران نرخ هزينه تامين مالي از طريق بدهي(نرخ بهره) رقابتي نبوده و معمولا از طريق سيستم بانكي و به صورت دستوري تعيين مي شود ، لذا در اين تحقيق از ميان اجزاي هزينه سرمايه ، طبق يك رابطه برحسب فروش و نرخ بهره  محاسبه مي شود . بنابراين، در اين تحقيق سعي برآن است كه ارتباط مديريت سود واقعي و هزينه سرمايه سهام  عادي شركت ها به رويكرد مقايسه اي شركت هاي با كيفيت سود بالا و شركت هاي با كيفيت سود پايين مورد آزمون تجربي قرار دهد .سؤال اصلي كه اين پژوهش به دنبال يافتن پاسخ آنهاست به شرح ذيل مي باشد:

آيا بين مديريت سود واقعي و هزينه سرمايه سهام  عادي شركت ها رابطه  وجود دارد؟

 


[1] Stein

[2] Fudeberg and Tirole

[3] Pauwels et  al

[4] Graham et al

[5] - Sloan

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي   ارشدحسابداري 

قيمت محصول : 75000 تومان

برچسب

مقاله بررسي ارتباط بين مديريت سود فعاليت هاي واقعي و هزينه سهام عادي شركت ها

نويسنده :م
تاريخ: ۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۵:۴۸:۱۲

مباني نظري نقش پليس در حفظ حقوق شهروندي در مرحله پيشگيري از ارتكاب جرم

مباني نظري نقش پليس در حفظ حقوق شهروندي در مرحله پيشگيري از ارتكاب جرم

فرمت فايل : docx

حجم : 68

صفحات : 87

گروه : مباني و پيشينه نظري

توضيحات محصول :

مباني نظري نقش پليس در حفظ حقوق شهروندي در مرحله پيشگيري از ارتكاب جرم

مشخصات محصول:
توضيحات: فصل دوم پايان نامه كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)
همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو پايان نامه
توضيحات نظري كامل در مورد متغير
رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب
منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

خلاصه اي از كار:

نقش پليس در حفظ حقوق شهروندي در مرحله پيشگيري از ارتكاب جرم

پيشگيري از جرم ، از جمله مباحث مهم علم جرمشناسي است . مفهوم پيشگيري از جرم زير عنوان جرمشناسي پيشگيري مطرح مي شود . اين شاخه از علم جرمشناسي جزء شاخه هاي عملي و اجرايي جرم شناسي است .

.....................

مبحث اول : مفهوم و انواع پيشگيري

   در اين مبحث سعي بر آن است كه با مورد توجه قرار دادن مفهوم و انواع پيشگيري به بررسي در خصوص اين موضوع بپردازيم:

گفتار اول : مفهوم پيشگيري

واژه پيشگيري در فرهنگ لغات به معناي " جلوگيري كردن ، مانع شدن ، مانع سرايت شدن و پيش بندي كردن آمده است "[1] .پيشگيري يك مفهوم كلي است و به مجموعه اقدام هايي گفته مي شود كه براي پيشگيري و جلوگيري از فعل و انفعالات زيان آور محتمل بر فرد و گروه بعمل مي آيد مانند پيشگيري از حوادث كار ، پيشگيري از بزهكاري جوانان و پيشگيري از تصادفات در جاده ها و ...

..................

گفتار دوم:انواع پيشگيري  

دانشمندان حوزه هاي علوم اجتماعي و جرم شناسي پيشگيري از جرم را به انواع مختلفي تقسيم كرده اند ولي با وجود اختلاف نظر ها در تقسيم بندي پيشگيري از جرم به پيشگيري كيفري و غير كيفري اتفاق نظر دارند، لذا به بحث پيرامون هر كدام از آنها مي پردازيم.

الف)پيشگيري كيفري

...........

 

1-پيشگيري اجتماعي

پيشگيري اجتماعي از بزهكاري شامل مجموعه اقدام هاي پيشگيرنده است كه به دنبال حذف يا خنثي كردن آن دسته از عواملي است كه در تكوين جرم موثر بوده اند [2]. در پيشگيري اجتماعي سعي مي شود بر شخصيت افراد جامعه از طريق نهادهاي اجتماعي تأثير گذاشته شود تا افراد جامعه طوري تربيت شوند كه از ارتكاب هر نوع جرمي اجتناب كنند. در اين پيشگيري تمركز بر سالم سازي محيط اجتماعي است.

..........

پيشگيري وضعي

در پيشگيري وضعي با حمايت از آماج هاي جرم، بزه ديدگان بالقوه و اعمال تدابير فني در صدد جلوگيري از بزه ديدگي افراد و آماج ها دربرابر بزهكاران هستند.كه در نهايت و به طور غير مستقيم كاهش.....

........

مبحث دوم:جايگاه قانوني پيشگيري از جرم در حقوق ايران

نظام جمهوري اسلامي ايران  با تكيه بر اينكه "اصلاح و درمان بهتر از كيفر، و پيشگيري بهتر از درمان است"در وضع قانون‌ها بر پيشگيري از جرم ها توجه بيشتري كرده و جايگاه خاصي در وضع قوانين براي آن در نظر گرفته است. لذا به بحث و مطالعه و بررسي قوانين مربوطه مي پردازيم.

........

گفتار اول:قانون اساسي

در اين قانون در اصل 156 بطور صريح و در اصل 8بطور غيرمستقيم پيشگيري از جرم مطمح نظر قرار گرفته است. در اصل 156چنين آمده است.

..........

مبحث سوم : مصاديق حفظ حقوق شهروندي در مرحله پيشگيري از ارتكاب جرم

در اين مبحث به بررسي اصول و موازيني مي پردازيم كه پليس در حين انجام وظيفه به منظور پيشگيري از جرم ، بايد رعايت كند ، در اين خصوص ضمن مراجعه به دستورالعمل و بخشنامه هاي داخلي

..........

گفتار دوم:حفظ حقوق شهروندي در ورود به حريم خصوصي

حريم خصوصي از جمله موضوعات و مصاديق بسيار مهمي است كه گاهاً مورد مداخله و يا تعرض قواي عمومي دولتي از جمله پليس قرار مي گيرد. البته حفظ و صيانت از حريم خصوصي در جوامع مختلف، داراي معيار هاي متفاوتي است و از جمله اين معيار ها، كه حقوق ملازم شهروندان، بر اساس آن تعيين مي شود،قانون لازم الاجراي كشور است.

...............

.............

مبحث اول: الزامات پليس در حفظ حقوق شهروندي در مرحله كشف جرم

مرحله كشف جرم كه مي توان آن را بعد از وقوع جرم، اولين مرحله از مراحل  دادرسي كيفري دانست،مرحله اي است كه رفتار ناقض قانون كيفري(فعل،ترك فعل و . . .) ارتكابي از سوي بزهكار كشف مي شود.در اين مرحله است كه اقدامات بعدي از جمله اطلاع به مقامات تعقيب براي حفظ آثار جرم و جلوگيري از فرار و اختفاء و

............

................

گفتار دوم : الزامات ايجابي

در اين گفتار به بررسي الزامات ايجابي پليس در مرحله كشف جرم كه اولين مرحله از مراحل دادرسي كيفري بعد از وقوع جرم مي‌باشد مي‌پردازيم و به صورت اختصار توضيح داده مي‌شوند:

الف : قبول شكايت متضرر از جرم

اگر شهروندي مورد تعدي و تجاوز يا ظلم و ستم قرار گرفت، بايد بتواند آزادانه و بدون هيچ مانعي به دادگاه صالح مراجعه و درخواست احقاق حق و رفع ظلم نمايد. بموجب اصل 34 قانون اساسي دادخواهي حق مسلم هر فرد تشخيص داده شده است :

..............

.................

گفتار اول: الزامات سلبي

در اين گفتار به بررسي الزامات سلبي پليس در حفظ حقوق شهروندي در مرحله تحقيقات مي‌پردازيم و بصورت جداگانه هر يك از موارد را مورد بحث قرار مي‌دهيم:

الف ) پرهيز از بازجويي بدون وجود دلايل كافي

.............

.............

گفتار اول: الزامات سلبي

در اين گفتار به بررسي الزامات سلبي پليس در حفظ حقوق شهروندي بزه‌ديده شاهد و مطلع مي‌پردازيم:

الف)نداشتن رفتار تحقير آميز با بزه ديده

.............

گفتار دوم: الزامات ايجابي

در اين گفتار به بررسي الزامات  ايجابي در خصوص تضمين امنيت بزه‌ديده و شاهد و مطلع در برابر انتقام‌جويي مي‌پردازيم:

الف)تضمين امنيت بزه ديده در برابر انتقام جويي

..........

منابع و مآخذ

الف)منابع فارسي

1)كتاب ها

(1)آخوندي،محمود،آيين دادرسي كيفري،جلد پنجم،انتشارات مجد،1384 .

(2)آخوندي،محمود،آيين دادرسي كيفري،جلد چهارم،چاپ دوم، انتشارات مجد،1384 .

(3)آشوري، محمد، عدالت كيفري، چاپ اول، كتابخانه گنج دانش، 1376.

(4)آقايي،بهمن، فرهنگ حقوقي بهمن، انتشارات كتابخانه گنج دانش، 1377.

................

..................

 

 


1-   معين ، محمد ، فرهنگ فارسي ، جلد اول ، چاپ ششم ، تهران : سپهر 1363 ، ص 933 .

1- نجفي ابرند آبادي، علي حسين،  پيش گيري از بزهكاري و پليس محلي (قسمت دوم) ، نشريه امنيت ، وزارت كشور ، سال چهارم ، شماره نوزدهم و بيستم ، 1379 ص 19 . 

قيمت محصول : 27000 تومان

دانلود
برچسب

مباني نظري نقش پليس حفظ حقوق شهروندي مرحله پيشگيري از ارتكاب جرم

موضوع:
برچسب‌ها: مباني نظري نقش پليس در حفظ حقوق شهروندي در مرحله پيشگيري از ارتكاب جرم مباني نظري نقش پليس در حفظ حقوق شهروندي در مرحله پيشگيري از ارتكاب جرم فرمت فايل : docx حجم : 68 صفحات : 87 گروه : مباني و پيشينه نظري توضيحات محصول : مباني نظري نقش پليس در حفظ حقوق شهروندي در مرحله پيشگيري از ارتكاب جرم مشخصات محصول: توضيحات: فصل دوم پايان نامه كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش) همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو پايان نامه توضيحات نظري كامل در مورد متغير رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA) خلاصه اي از كار: نقش پليس در حفظ حقوق شهروندي در مرحله پيشگيري از ارتكاب جرم پيشگيري از جرم ، از جمله مباحث مهم علم جرمشناسي است . مفهوم پيشگيري از جرم زير عنوان جرمشناسي پيشگيري مطرح مي شود . اين شاخه از علم جرمشناسي جزء شاخه هاي عملي و اجرايي جرم شناسي است . ..................... مبحث اول : مفهوم و انواع پيشگيري در اين مبحث سعي بر آن است كه با مورد توجه قرار دادن مفهوم و انواع پيشگيري به بررسي در خصوص اين موضوع بپردازيم: گفتار اول : مفهوم پيشگيري واژه پيشگيري در فرهنگ لغات به معناي " جلوگيري كردن ، مانع شدن ، مانع سرايت شدن و پيش بندي كردن آمده است "[1] .پيشگيري يك مفهوم كلي است و به مجموعه اقدام هايي گفته مي شود كه براي پيشگيري و جلوگيري از فعل و انفعالات زيان آور محتمل بر فرد و گروه بعمل مي آيد مانند پيشگيري از حوادث كار ، پيشگيري از بزهكاري جوانان و پيشگيري از تصادفات در جاده ها و ... .................. گفتار دوم:انواع پيشگيري دانشمندان حوزه هاي علوم اجتماعي و جرم شناسي پيشگيري از جرم را به انواع مختلفي تقسيم كرده اند ولي با وجود اختلاف نظر ها در تقسيم بندي پيشگيري از جرم به پيشگيري كيفري و غير كيفري اتفاق نظر دارند، لذا به بحث پيرامون هر كدام از آنها مي پردازيم. الف)پيشگيري كيفري ........... 1-پيشگيري اجتماعي پيشگيري اجتماعي از بزهكاري شامل مجموعه اقدام هاي پيشگيرنده است كه به دنبال حذف يا خنثي كردن آن دسته از عواملي است كه در تكوين جرم موثر بوده اند [2]. در پيشگيري اجتماعي سعي مي شود بر شخصيت افراد جامعه از طريق نهادهاي اجتماعي تأثير گذاشته شود تا افراد جامعه طوري تربيت شوند كه از ارتكاب هر نوع جرمي اجتناب كنند. در اين پيشگيري تمركز بر سالم سازي محيط اجتماعي است. .......... پيشگيري وضعي در پيشگيري وضعي با حمايت از آماج هاي جرم، بزه ديدگان بالقوه و اعمال تدابير فني در صدد جلوگيري از بزه ديدگي افراد و آماج ها دربرابر بزهكاران هستند.كه در نهايت و به طور غير مستقيم كاهش..... ........ مبحث دوم:جايگاه قانوني پيشگيري از جرم در حقوق ايران نظام جمهوري اسلامي ايران با تكيه بر اينكه "اصلاح و درمان بهتر از كيفر، و پيشگيري بهتر از درمان است"در وضع قانون‌ها بر پيشگيري از جرم ها توجه بيشتري كرده و جايگاه خاصي در وضع قوانين براي آن در نظر گرفته است. لذا به بحث و مطالعه و بررسي قوانين مربوطه مي پردازيم. ........ گفتار اول:قانون اساسي در اين قانون در اصل 156 بطور صريح و در اصل 8بطور غيرمستقيم پيشگيري از جرم مطمح نظر قرار گرفته است. در اصل 156چنين آمده است. .......... مبحث سوم : مصاديق حفظ حقوق شهروندي در مرحله پيشگيري از ارتكاب جرم در اين مبحث به بررسي اصول و موازيني مي پردازيم كه پليس در حين انجام وظيفه به منظور پيشگيري از جرم ، بايد رعايت كند ، در اين خصوص ضمن مراجعه به دستورالعمل و بخشنامه هاي داخلي .......... گفتار دوم:حفظ حقوق شهروندي در ورود به حريم خصوصي حريم خصوصي از جمله موضوعات و مصاديق بسيار مهمي است كه گاهاً مورد مداخله و يا تعرض قواي عمومي دولتي از جمله پليس قرار مي گيرد. البته حفظ و صيانت از حريم خصوصي در جوامع مختلف، داراي معيار هاي متفاوتي است و از جمله اين معيار ها، كه حقوق ملازم شهروندان، بر اساس آن تعيين مي شود،قانون لازم الاجراي كشور است. ............... ............. مبحث اول: الزامات پليس در حفظ حقوق شهروندي در مرحله كشف جرم مرحله كشف جرم كه مي توان آن را بعد از وقوع جرم، اولين مرحله از مراحل دادرسي كيفري دانست،مرحله اي است كه رفتار ناقض قانون كيفري(فعل،ترك فعل و . . .) ارتكابي از سوي بزهكار كشف مي شود.در اين مرحله است كه اقدامات بعدي از جمله اطلاع به مقامات تعقيب براي حفظ آثار جرم و جلوگيري از فرار و اختفاء و ............ ................ گفتار دوم : الزامات ايجابي در اين گفتار به بررسي الزامات ايجابي پليس در مرحله كشف جرم كه اولين مرحله از مراحل دادرسي كيفري بعد از وقوع جرم مي‌باشد مي‌پردازيم و به صورت اختصار توضيح داده مي‌شوند: الف : قبول شكايت متضرر از جرم اگر شهروندي مورد تعدي و تجاوز يا ظلم و ستم قرار گرفت، بايد بتواند آزادانه و بدون هيچ مانعي به دادگاه صالح مراجعه و درخواست احقاق حق و رفع ظلم نمايد. بموجب اصل 34 قانون اساسي دادخواهي حق مسلم هر فرد تشخيص داده شده است : .............. ................. گفتار اول: الزامات سلبي در اين گفتار به بررسي الزامات سلبي پليس در حفظ حقوق شهروندي در مرحله تحقيقات مي‌پردازيم و بصورت جداگانه هر يك از موارد را مورد بحث قرار مي‌دهيم: الف ) پرهيز از بازجويي بدون وجود دلايل كافي ............. ............. گفتار اول: الزامات سلبي در اين گفتار به بررسي الزامات سلبي پليس در حفظ حقوق شهروندي بزه‌ديده شاهد و مطلع مي‌پردازيم: الف)نداشتن رفتار تحقير آميز با بزه ديده ............. گفتار دوم: الزامات ايجابي در اين گفتار به بررسي الزامات ايجابي در خصوص تضمين امنيت بزه‌ديده و شاهد و مطلع در برابر انتقام‌جويي مي‌پردازيم: الف)تضمين امنيت بزه ديده در برابر انتقام جويي .......... منابع و مآخذ الف)منابع فارسي 1)كتاب ها (1)آخوندي،محمود،آيين دادرسي كيفري،جلد پنجم،انتشارات مجد،1384 . (2)آخوندي،محمود،آيين دادرسي كيفري،جلد چهارم،چاپ دوم، انتشارات مجد،1384 . (3)آشوري، محمد، عدالت كيفري، چاپ اول، كتابخانه گنج دانش، 1376. (4)آقايي،بهمن، فرهنگ حقوقي بهمن، انتشارات كتابخانه گنج دانش، 1377. ................ .................. 1- معين ، محمد ، فرهنگ فارسي ، جلد اول ، چاپ ششم ، تهران : سپهر 1363 ، ص 933 . 1- نجفي ابرند آبادي، علي حسين، پيش گيري از بزهكاري و پليس محلي (قسمت دوم) ، نشريه امنيت ، وزارت كشور ، سال چهارم ، شماره نوزدهم و بيستم ، 1379 ص 19 . قيمت محصول : 27000 تومان دانلود برچسب مباني نظري نقش پليس حفظ حقوق شهروندي مرحله پيشگيري از ارتكاب جرم،

نويسنده :م
تاريخ: ۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۴:۴۳:۰۶

پايان نامه تاثير گردشگري بر توسعه كارآفريني در روستاهاي مشگين شهر

پايان نامه تاثير گردشگري بر توسعه كارآفريني در روستاهاي مشگين شهر

فرمت فايل : doc

حجم : 6315

صفحات : 117

گروه : پژوهش هاي دانشگاهي

توضيحات محصول :

پايان نامه تاثير گردشگري بر توسعه كارآفريني در روستاهاي مشگين شهر

چكيده

 

گردشگري روستايي مي تواند در توانمند سازي مردم محلي و توسعه منابع انساني، تنوع بخشي اقتصادي و رشد آن، خلق فرصت هاي شغلي، حل معضل بيكاري، ارتقاي استانداردهاي زندگي از طريق تامين خدمات اجتماعي و پركردن شكاف بين نواحي شهري و روستايي در زمينه هاي مختلف و كاهش مهاجرت روستايي به كلان شهرها نقش عمده اي داشته باشد. ( بيدختي، 1388 : 72-71). پايان نامه اينجانب با عنوان تأثير گردشگري بر توسعه كارآفريني در روستاهاي مشگين شهر انتخاب شده است.

 

شهرستان مشگين شهر واقع در استان اردبيل در حدود 3825 كيلومترمربع مساحت داشته و شامل يك شهر، دو بخش، 12 دهستان و 320 روستا و 59 قشلاق مي باشد.روش تحقيق توصيفي- تحليلي  و روش جمع آوري اطلاعات بصورت ميداني و تنظيم پرسشنامه و كتابخانه اي بوده و نتايج حاصل از اين بررسي نشان ميدهد كه از بين 13 عامل مرتبط با فضاي كارآفريني، ميزان وجود عاملي چون وجود تقاضاي مطلوب براي سفر به منطقه و استفاده از توليدات بومي روستائيان از سوي گردشگران بيشترين تأثير را دارد. همچنين با بررسي تأثير گردشگري بر توسعه اقتصادي روستاهاي مشگين شهر با استفاده از روش SWOT در سطح روستاهاي مورد مطالعه، تعداد 6 قوت در برابر 8 نقطه ضعف داخلي و تعداد 5 فرصت خارجي در برابر 6 تهديد خارجي شناسايي شده است.

 

در پايان پيشنهاد مي شود براي توسعه گردشگري در جهت توسعه كارآفريني در سطح روستاهاي مشگين شهر، شناسايي و معرفي علمي جاذبه هاي گردشگري در سطح روستاها،ايجاد اقامتگاههاي مناسب، ايجاد امكانات مناسب حمل و نقل،ايجاد بازار منسجم به منظور فروش محصولات بومي انجام پذيرد.

 

كليد واژه ها: گردشگري، كارآفريني،توسعه،روستاهاي مشگين شهر.

فهرست مطالب

 

چكيده ‌ح

 

مقدمه ‌ط

 

1-1.بيان مسئله و ضرورت انجام تحقيق. 1

 

1-2.سؤالات تحقيق. 3

 

1-3.فرضيه هاي تحقيق. 3

 

1-4. اهداف تحقيق. 3

 

1-5.پيشينه تحقيق. 4

 

1-6.روش تحقيق. 5

 

1-6-1.روش گردآوري اطلاعات.. 6

 

1-6-2.ابزار گرد آوري اطلاعات.. 6

 

1-6-3.روش تجزيه و تحليل. 7

 

1-7.قلمرو زماني و مكاني تحقيق. 7

 

1-8.كاربرد تحقيق. 8

 

1-9.مشكلات تحقيق. 8

 

1-10.واژه ها و مفاهيم 8

 

1-10-1.روستا 8

 

1-10-2.جغرافياي روستايي. 11

 

1-10-3.توسعه 11

 

1-10-4.گردشگر. 11

 

1-10-5.كار آفريني. 12

 

2-1.روستانشيني. 14

 

2-2. نظام استقرار سكونتگاه هاي جغرافيايي ناحيه 16

 

2-3. عوامل جغرافيايي مؤثر بر نظام استقرار سكونتگاههاي روستايي. 16

 

2-3-1.عوامل طبيعي. 16

 

2-3-1-1. تأثير عامل آب و هوا 17

 

2-3-1-2. تأثير عامل توپوگرافي. 17

 

2-3-1-3.تأثير عامل خاك و آب.. 17

 

2-3-2. عوامل انساني. 17

 

2-3-2-1. عوامل فرهنگي،اجتماعي،اقتصادي. 17

 

2-4.برنامه‏ريزي روستايي. 18

 

2-4-1.هدف برنامه ريزي روستايي. 19

 

2-4-2.برنامه‏ريزي توسعه‏ روستايي. 20

 

2-4-3.جغرافيا و برنامه‏ريزي روستايي. 20

 

2-5.توسعه روستايي. 21

 

2-5-1.اهداف توسعه روستايي. 22

 

2-6.توسعه روستايي، ضرورتها و راهبردها 22

 

2-7.نظريات توسعه روستايي. 23

 

2-8.مفهوم توسعه پايدار. 24

 

2-8-1.توسعه پايدار روستايي. 26

 

2-8-2.پيش شرطهاي مهم توسعه پايدار روستايي. 27

 

2-9.گردشگري و توسعه 27

 

2-9-1.مفهوم توسعه پايدار گردشگري روستايي. 29

 

2-10.اثرات گردشگري روستايي بر محيط روستا 29

 

2-10-1.گردشگري و اشتغال. 29

 

2-11. كارآفريني روستايي. 31

 

2-11-1.كارآفريني و توسعه روستايي. 32

 

2-11-1-1.كارآفريني و توسعه صنايع روستايي. 33

 

2-12.عوامل مؤثر بر توسعه كارآفريني روستايي. 33

 

2-12-1. عوامل اجتماعي و فرهنگي. 33

 

2-12-2. عوامل محيطي و زيرساختي. 34

 

2-12-3. عوامل اقتصادي. 35

 

3-1.موقعيت جغرافيايي. 37

 

3-2. زمين شناسي. 40

 

3-3. توپوگرافي. 42

 

3-4-1.ميانگين حداقل هاي دماي هوا 45

 

3-4-2. ميانگين حداكثر هاي دما 46

 

3-4-3. ميانگين ماهيانه دما 47

 

3-4-4. تغييرات فصلي دماي هواي. 48

 

3-4-5. تعداد روزهاي يخبندان. 48

 

3-4-6. رطوبت نسبي هوا 49

 

3-4-7. بارندگي. 50

 

3-4-8. جريان وزش بادها 52

 

3-5. پوشش گياهي. 54

 

3-5-1.جنگل. 54

 

3-5-2. مرتع. 55

 

3-6.خاك و منابع اراضي. 57

 

3-6-1. رژيم رطوبتي خاك شهرستان مشگين. 57

 

3-6-2.رژيم حرارتي خاك شهرستان مشگين. 57

 

3-6-3. طبقه بندي خاك هاي منطقه 58

 

3-6-3-1. خاك هاي دشتي. 58

 

3-6-3-2.خاك هاي كوهپايه اي. 58

 

3-6-3-3. خاك هاي كوهستاني. 59

 

3-7.منابع آب.. 62

 

3-7-1. آبهاي سطحي. 62

 

3-7-2. آبهاي زيرزميني. 63

 

3-8. ويژگي هاي اجتماعي- اقتصادي. 65

 

3-8-1.وضعيت فرهنگي و اجتماعي. 65

 

3-8-2. بررسي تحولات جمعيتي روستا در دوره هاي مختلف سرشماري. 65

 

3-8-3.رشد و افزايش جمعيت.. 66

 

3-8-4.توزيع و پراكندگي جمعيت و ميزان شهرنشيني و روستا نشيني شهرستان. 67

 

3-8-5.ساختار سني و جنسي جمعيت.. 68

 

جدول 3-16- ساختار سني و جنسي جمعيت شهرستان مشگين شهر، سال 1385. 69

 

3-8-6. تركيب نيروي انساني (شاغل و بيكار) 70

 

جدول 3-17- وضعيت اشتغال شهرستان مشگين شهر،  سال 1385. 70

 

3-8-7.اقتصاد 70

 

3-8-7-1.كشاورزي و دامداري. 70

 

3-8-7-2.صنعت.. 71

 

3-8-7-3.خدمات.. 72

 

4-1. معرفي اجمالي جاذبه هاي گردشگري روستاهاي مشگين شهر. 74

 

4-1-1.جاذبه هاي طبيعي. 74

 

4-1-1-1. چشمه ها 74

 

4-1-1-1-1.آبگرم قينرجه 74

 

4-1-1-1-2.مجتمع آب درماني شابيل. 75

 

4-1-1-1-3.آبگرم قوتور سويي. 75

 

4-1-1-1-4.چشمه آبگرم ايلاندو. 75

 

4-1-1-2. رودها 75

 

4-1-1-3. كوهها 76

 

4-1-1-4. دره ها 77

 

4-1-1-5. آبشار. 77

 

4-1-2.جاذبه هاي تاريخي. 78

 

4-1-2-1.جاذبه هاي مذهبي. 78

 

4-1-2-1-1.امام زاده سيد سليمان. 78

 

4-1-2-1-2.امام زاده سيد جعفربن موسي كاظم 79

 

4-1-2-1-3.مقبره شيخ حيدر. 79

 

4-1-2-2. قلعه ها 80

 

4-1-2-2-1.قلعه قهقهه 80

 

4-1-2-2-2.كهنه قلعه 80

 

4-1-2-2-3.ديوقالاسي. 80

 

4-1-2-2-4.قلعه قشلاق زاخور. 81

 

4-1-2-3. پوشاك و صنايع دستي. 82

 

4-2.بررسي امكانات موجود در سطح روستاهاي مشگين شهر. 83

 

4-2-1.امكانات ارتباطي – زيربنايي و تأسيسات عمومي. 83

 

4-2-2. امكانات بهداشتي- درماني. 85

 

4-2-3.آموزشي- فرهنگي- ورزشي. 85

 

4-2-4.امكانات مذهبي. 86

 

4-2-5. امكانات سياسي- اداري. 87

 

4-3. بررسي وضعيت طرح هاي گردشگري در منطقه مورد مطالعه 87

 

4-4. نقش گردشگري در كارآفريني روستاهاي مورد مطالعه 88

 

4-4-1.روش كار و نوع نمونه گيري از سطح روستا 88

 

4-4-2.ميزان پذيرش گردشگري يا موافقت با آن. 88

 

4-4-3.سطح و نوع مشاركت مردم محلي در فعاليت هاي گردشگري. 89

 

4-4-4. وضعيت فضاي كارآفريني. 90

 

4-5-1.تحليل نقاط قوت،ضعف،فرصتها و تهديدها 94

 

4-5-2.تدوين راهبردهاي توسعه گردشگري در سطح روستاهاي مشگين شهر. 94

 

5-1. ارزيابي فرضيه ها 97

 

5-2.نتيجه گيري. 98

قيمت محصول : 38000 تومان

دانلود
برچسب

پايان نامه تاثير گردشگري بر توسعه كارآفريني در روستاهاي مشگين شهر تاثير گردشگري بر توسعه كارآفريني در روستاهاي مشگين شهر پايان نامه تاثير گردشگري بر توسعه كارآفريني توسعه كارآفريني در روستاهاي مشگين شهر

[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ]
تاریخ امروز
پیوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
آمار بازدیدکنندگان
ابزارک ها وبلاگ